• Nieuws

De second opinion bij een andere bedrijfsarts

01 augustus 2017
Arbeidsrecht

Wijziging Arbeidsomstandighedenwet en Arbeidsomstandighedenbesluit

Per 1 juli 2017 zijn de Arbeidsomstandighedenwet en het Arbeidsomstandighedenbesluit op verschillende punten gewijzigd. Eerder schreven wij al een update met een overzicht van de nieuwe wettelijke regels. Een van deze wijzigingen is het recht van de werknemer om een second opinion te vragen bij een bedrijfsarts van een andere arbodienst. Hoe gaat dit in zijn werk en waar moet u rekening mee houden?

Second Opinion

Als een werknemer twijfelt aan het advies dat de bedrijfsarts heeft uitgebracht, moet de werkgever hem in de gelegenheid stellen om een second opinion aan te vragen. De werknemer kan dit doen bij drie soorten adviezen:

  • een advies in het kader van de verzuimbegeleiding bij ziekte;
  • een advies in het kader van een uitgevoerd arbeidsgezondheidskundig onderzoek; en
  • een advies in het kader van het open arbeidsomstandighedenspreekuur. Dit nieuwe spreekuur bij de bedrijfsarts voor werknemers is opgenomen in de gewijzigde Arbeidsomstandighedenwet.

De bedrijfsarts is in principe verplicht het verzoek om een second opinion te honoreren en een andere bedrijfsarts in te schakelen, tenzij zwaarwegende argumenten zich hiertegen verzetten. Hierbij kan worden gedacht aan oneigenlijk of herhaaldelijk onnodig gebruik van de second opinion.

De tweede bedrijfsarts ontvangt informatie van de eerste bedrijfsarts en voert een onderzoek uit. Naar aanleiding daarvan brengt hij zijn advies uit en bespreekt hij dit met de werknemer. De werknemer dient vervolgens zijn uitdrukkelijke toestemming te geven om dit advies aan de eerste bedrijfsarts te zenden. In dit geval dient de eerste bedrijfsarts ook gemotiveerd aan te geven of hij dit advies niet, gedeeltelijk of geheel overneemt.

De verdere verzuimbegeleiding zal in principe weer plaatsvinden door de eerste bedrijfsarts. De werknemer kan hier wel protest tegen aantekenen indien hij van mening is dat de eerste bedrijfsarts het second opinion-advies onvoldoende opvolgt: de eerste bedrijfsarts kan dan besluiten om de begeleiding over te dragen, bijvoorbeeld aan een andere bedrijfsarts van zijn eigen arbodienst. Hij is dit echter niet verplicht.

Eigenrisicodragers

Niet alleen zieke werknemers wiens loon gedurende 104 weken wordt doorbetaald, maar ook (ex-)werknemers van een eigenrisicodrager, die een Ziektewetuitkering ontvangen, kunnen een second opinion aanvragen. Onder juristen bestond discussie over deze mogelijkheid, maar inmiddels heeft minister Asscher in een brief aangegeven dat ook deze groep (ex-)werknemers een second opinion moet kunnen aanvragen. Een wetswijziging van de Ziektewet, waarin dit wordt benadrukt, zal worden voorbereid.

Welke bedrijfsarts?

De bedrijfsarts die de second opinion uitvoert, moet aangesloten zijn bij een andere arbodienst dan waar de werkgever een contract mee heeft. In dit contract moet wel zijn opgenomen welke andere bedrijfsarts de second opinion uitvoert. Het is mogelijk om één bedrijfsarts op te nemen, maar het is ook mogelijk de werknemer uit meerdere opties te laten kiezen. Een aantal arbodiensten heeft in dit kader een tijdelijke branchebrede pool van second opinion-artsen opgezet, die vanaf volgend jaar naar verwachting zal worden omgezet in een permanente pool waaruit second opinion-artsen kunnen worden gekozen.

Let op: de ondernemingsraad heeft instemmingsrecht op het contract met de arbodienst en heeft dus invloed op welke arts(en) wordt of worden ingeschakeld voor de second opinion.

Kosten

De kosten voor de second opinion, die is uitgevoerd door de in het contract opgenomen arts, komen voor rekening van de werkgever. Vraagt de werknemer zelfstandig een second opinion bij een andere (bedrijfs)arts, dan komen de kosten voor de rekening van de werknemer zelf, tenzij de werkgever akkoord gaat met deze kosten. Ook een second opinion bij een andere bedrijfsarts op initiatief van de werkgever komt voor rekening van de werkgever. Deze laatste versie is echter geen second opinion in de zin van de Arbowet en het Arbobesluit.

Deskundigenoordeel UWV

De second opinion moet worden onderscheiden van het deskundigenoordeel dat bij arbeidsongeschiktheid en re-integratie is aan te vragen bij het UWV. In tegenstelling tot de second opinion, is het zowel voor werkgever als werknemer mogelijk om een deskundigenoordeel bij het UWV aan te vragen, bijvoorbeeld over de vraag of de werknemer genoeg re-integratieinspanningen verricht.

Conclusie

Voor werkgevers is het van belang om hun contracten met de arbodienst aan te passen aan de nieuwe Arbeidsomstandighedenwet en een keuze te maken voor een second opinion-arts. Ook dienen zij werknemers op de mogelijkheid van een second opinion te attenderen en hen in de gelegenheid stellen een second opinion aan te vragen.

Vragen over de second opinion of de andere wijzigingen in de Arbeidsomstandighedenwet? Neem dan contact op met onze sectie Arbeidsverhoudingen & Medezeggenschap.