• Nieuws

Regeerakkoord reeks #1: ontslagrecht versoepeld, arbeidsrecht gemoderniseerd

11 oktober 2017
Arbeidsrecht - Ploum over Arbeid

Regeerakkoord

Op 10 oktober is het regeerakkoord van VVD, CDA, D66 en CU tot stand gekomen. Hierin staan belangrijke wijzigingen in het arbeids- en ontslagrecht. Wij lichten hieronder de belangrijkste punten voor werkgevers toe.

Ontslagrecht

 • Het ontslagrecht wordt versoepeld. Waar nu alleen ontslag kan worden verleend op basis van één ontslaggrond, die volledig bewezen moet worden, komt er straks een cumulatiegrond. Dit is belangrijk in situaties waarin wel gedeeltelijk sprake is van problemen, maar deze problemen niet passen binnen één afzonderlijke ontslaggrond. Te denken valt aan een disfunctionerende werknemer met wie de arbeidsverhouding ook verstoord begint te raken. In die gevallen krijgt de rechter meer vrijheid: hij kan oordelen dat ontslag gerechtvaardigd is door de combinatie van gronden. Daar tegenover staat dat de werknemer dan een extra vergoeding kan krijgen van maximaal een halve transitievergoeding, bovenop de bestaande transitievergoeding.

Transitievergoeding

 • De transitievergoeding wordt vanaf dag 1 van de arbeidsovereenkomst opgebouwd, bij zowel vaste als tijdelijke contracten. Ook de berekeningswijze wordt aangepast: per gewerkt jaar wordt een derde maandsalaris opgebouwd, ook als de werknemer langer in dienst is dan 10 jaar. De transitievergoeding zal dus minder snel stijgen bij een lang dienstverband.
 • Werkgevers kunnen in de toekomst meer scholingskosten in mindering brengen op de transitievergoeding. Voortaan kan ook scholing binnen de eigen organisatie, gericht op een andere functie, in mindering worden gebracht.
 • De wetsvoorstellen waar wij eerder over schreven, te weten de compensatie van de transitievergoeding na 2 jaar ziekte en het afschaffen van de transitievergoeding bij bedrijfseconomisch ontslag als er een cao-regeling van toepassing is, worden doorgezet. Dit is goed nieuws voor werkgevers die het na twee jaar loondoorbetaling bij ziekte niet kunnen opbrengen om een transitievergoeding te betalen.

Flexibele arbeid

 • De ketenregeling wordt aangepast. Nu is het zo dat maximaal drie tijdelijke contracten, met tussenpozen van minder dan zes maanden, mogen worden aangeboden binnen een periode van twee jaar. Deze periode wordt verruimd naar drie jaar. Dit biedt werkgevers meer mogelijkheid om werknemers flexibel in te zetten.
 • Het wordt mogelijk om af te wijken van de ketenregeling indien de arbeid in een bepaalde sector dit vraagt. Voor de seizoensarbeid is reeds een uitzondering gemaakt, maar sectoren als het onderwijs kunnen ook gebaat zijn bij een maatwerkregeling.
 • Er komt een langere proeftijd. Als een werkgever een nieuwe werknemer meteen een contract voor onbepaalde tijd geeft, kan hij daarin een proeftijd voor maximaal vijf maanden afspreken. Biedt de werkgever als eerste contract een contract voor meer dan twee jaar aan, dan kan een proeftijd van maximaal drie maanden worden afgesproken. Op deze manier is het aantrekkelijker voor werkgevers om een contract voor langere tijd aan te bieden.

Loondoorbetaling bij ziekte

 • De loondoorbetaling bij ziekte voor kleine werkgevers (tot 25 werknemers) wordt verkort van twee naar één jaar. In het tweede ziektejaar neemt het UWV de re-integratie op zich en wordt de werknemer betaald uit een uniforme lastendekkende premie voor kleine werkgevers. Dit is een belangrijke lastenverlichting voor het MKB.
 • Werkgevers die geen eigenrisicodrager zijn, kunnen in de toekomst een tussentijds oordeel vragen aan het UWV over voorgenomen re-integratieinspanningen. Is het oordeel positief en worden de inspanningen uitgevoerd, dan kan het UWV geen loonsanctie meer opleggen.
 • Werkgevers die wel eigenrisicodrager zijn, kunnen in het geheel niet meer worden geconfronteerd met een loonsanctie.

Zzp’ers

 • De Wet DBA wordt afgeschaft. Er komt een nieuw systeem, waarbij zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers meer duidelijkheid en zekerheid vooraf krijgen. Voor zzp’ers die langdurig voor een opdrachtgever werken tegen een laag tarief (ca. 15 tot 18 euro per uur), gaat gelden dat altijd sprake is van een arbeidsovereenkomst.
 • Voor zelfstandigen die boven dit lage tarief zitten, kunnen opdrachtgevers gebruik maken van de ‘opdrachtgeversverklaring’. Dit is een webmodule met vragen over de aard van de werkzaamheden, zodat vooraf zekerheid bestaat over de vrijwaring van loonbelasting en premies werknemersverzekeringen. Opdrachtgevers hoeven dan dus niet meer bang te zijn voor een naheffing van de Belastingdienst.

Al met al zijn deze wijzigingen goed nieuws voor werkgevers. De nieuwe maatregelen zorgen ervoor dat werkgevers flexibeler met hun personeel kunnen omgaan waar nodig. Bovendien wordt een aantal knelpunten, zoals de transitievergoeding na 2 jaar ziekte en de loondoorbetaling voor de kleine werkgever, nu eindelijk aangepakt.

Meer weten over wat deze komende wetswijzigingen voor u gaan betekenen? Neem dan contact op met onze sectie  Arbeidsverhoudingen & Medezeggenschap of lees de verdiepende artikelenreeks over het versoepelde ontslagrechtde transitievergoeding, zzp ‘er, de zieke werknemer en Flexwerk.

Meer informatie

Rutger Ploum

M +31 6 2269 3315
E r.ploum@ploum.nl

Print dit artikel