• Nieuws

Hoe zit het ook alweer met de uitbetaling van ATV-dagen?

28 augustus 2017
Arbeidsrecht

Bij de afwikkeling van arbeidsovereenkomsten wordt vaak de vraag gesteld of naast het saldo niet genoten vakantiedagen ook de niet opgenomen ATV-dagen in geld moeten worden uitgekeerd.

Uitgangspunt

In 1998 heeft de Hoge Raad al beslist dat de wettelijke bepalingen terzake vakantiedagen niet op ATV-dagen van toepassing zijn, zodat op basis van de wet geen aanspraak bestaat op uitbetaling van niet opgenomen ATV-dagen bij het einde van de arbeidsovereenkomst. De Hoge Raad wees in dit verband op het verschillende karakter van vakantiedagen en ATV-dagen. Vakantiedagen hebben een recuperatiefunctie, terwijl ATV-dagen in het algemeen in het leven zijn geroepen om het verlies van arbeidsplaatsen tegen te gaan en nieuwe arbeidsplaatsen te creëren.

Afwijkende afspraken in arbeidsovereenkomst of CAO kunnen tot andere conclusie leiden

De Hoge Raad heeft in 2009 het uitgangspunt, dat de wettelijke bepalingen met betrekking tot vakantiedagen niet op ATV-dagen van toepassing zijn, bevestigd. Daaraan is toen toegevoegd dat voor de vraag of ATV-dagen dienen te worden uitbetaald in beginsel doorslaggevend is wat partijen terzake zijn overeengekomen dan wel wat terzake is bepaald in een op de arbeidsovereenkomst van toepassing zijnde collectieve arbeidsovereenkomst.

Bewijslast

Als de werknemer het recht op uitbetaling van ATV-dagen baseert op gemaakte afspraken met de werkgever dient de werknemer dit bij betwisting daarvan door de werkgever te bewijzen. Dit is nog eens bevestigd in een recente uitspraak van Rechtbank Zeeland-West-Brabant van 16 augustus 2017.

Conclusie

Bij het einde van de arbeidsovereenkomst bestaat op basis van de wettelijke bepalingen geen recht op uitbetaling van ATV-dagen, maar een dergelijk recht kan wel bestaan als gevolg van tussen werkgever en werknemer gemaakte afspraken en/of de toepasselijke cao. De bewijslast rust op de werknemer.