• Nieuws

Wijziging Algemene Bankvoorwaarden

20 februari 2017
Ondernemingsrecht - Banking & Finance

De Algemene Bankvoorwaarden (hierna: de “ABV”) wijzigen per 1 maart 2017. Deze tweezijdige voorwaarden bevatten basisregels die de omgang tussen bank en klant reguleren. U kunt er welvoeglijk van uitgaan dat deze ook op uw relatie met de bank van toepassing zijn. Alle banken die lid zijn van de Nederlandse Vereniging van Banken (hierna: de “NVB”) (bijna alle banken die actief zijn in Nederland) hanteren de voorwaarden, die zowel voor particuliere als zakelijke klanten gelden.

De wijzigingen van de ABV zijn het resultaat van nauw overleg tussen onder meer de NVB en de Consumentenbond, dat plaatsvond in het kader van een gezamenlijke evaluatie van de ‘laatste’ set voorwaarden uit 2009 (hierna: de “ABV 2009”). De nieuwe set voorwaarden (hierna: de “ABV 2017”) heeft als doel de thans geldende voorwaarden te vereenvoudigen en te verduidelijken. De onderhandelende partijen hebben met de wijziging van de voorwaarden vooral geprobeerd in te spelen op (technologische) ontwikkelingen en gewijzigde inzichten. Daarbij valt onder meer te denken aan de veranderde verhouding tussen bank en klant (‘het klantbelang staat centraal’), de toename van het gebruik van internetbankieren en de daarmee samenhangende issues omtrent beveiliging.

Hieronder bespreek ik enkele belangrijke observaties.

 • De tekst en toelichting zijn in de ABV 2017 samengevoegd. Dit heeft te maken met het feit dat tegemoet is gekomen aan de wens van de Consumentenbond om de ABV 2017 zo eenvoudig mogelijk te formuleren. Doordat getracht is de bepalingen voor een ieder duidelijk en leesbaar op te stellen, is gemeend dat een (extra) toelichting overbodig is.
 • In de ABV 2017 is nadrukkelijk toegevoegd dat banken streven naar begrijpelijke producten en diensten alsmede naar het verstrekken van duidelijke informatie daarover.
 • In de ABV 2017 is – in tegenstelling tot voorgaande sets – expliciet gekozen om op te nemen dat een met de ABV 2017 strijdige bijzondere voorwaarde voorgaat op de ABV 2017. Dit is met name relevant voor zakelijke klanten aangezien hun rechten onder de ABV 2017 kunnen worden aangetast door van toepassing zijnde bijzondere voorwaarden. Dit geldt niet voor consumenten; een bijzondere voorwaarde kan geen afbreuk doen aan de bescherming die hun op basis van de ABV 2017 toekomt.
 • Onder de ABV 2009 had de bank de mogelijkheid om een betaling verricht door een gefailleerde terug te draaien. Deze bevoegdheid is in beginsel te komen vervallen onder de ABV 2017.
 • Er gelden nieuwe regels met betrekking tot de communicatie over bijzondere kosten, zoals taxatiekosten, advieskosten of kosten van extra rapportages. In de ABV 2017 is uitdrukkelijk opgenomen dat de bank moet verklaren waarom de kosten gemaakt dienen te worden.
 • In de ABV 2017 is de regeling omtrent vergoedingen anders ingekleed. In het betreffende artikel is bijvoorbeeld opgenomen dat, indien bij vergissing geen vergoeding of tarief tussen klant en bank is overeengekomen, maximaal een vergoeding in rekening kan worden gebracht die wordt bepaald aan de hand van  het tarief dat de bank in vergelijkbare gevallen hanteert. Daarnaast wordt bepaald dat de klant over eventuele tariefswijzigingen tijdig wordt geïnformeerd door de bank.
 • Volgens de ABV 2017 mag de bank nog steeds haar vorderingen op de klant door opzegging onmiddellijk opeisbaar maken in geval van verzuim in de nakoming van enige verplichting door de klant, tenzij zulks gelet op de geringe betekenis van het verzuim niet gerechtvaardigd is. In het artikel is in de ABV 2017 voor de volledigheid opgenomen dat de bank zich daarbij houdt aan haar zorgplicht.
 • Het artikel dat een klant verplicht om zekerheid te stellen is in de ABV 2017 anders geformuleerd en uitgebreid. Het artikel benadrukt dat onder de verplichting om zekerheid te stellen ook wordt begrepen dat de klant eventueel medewerking moet verlenen aan een wederzijdse zekerhedenregeling.
 • De klant blijft verplicht om op eerste verzoek van de bank (aanvullende) zekerheden te stellen.
 • Banken willen klanten geen onnodige kosten laten maken om hun recht te halen. Als er voor bijzondere kosten een wettelijke regeling is, wordt die wettelijke regeling toegepast. Waar het gaat om proceskosten betekent dit bijvoorbeeld dat de bank, als zij een procedure tegen de klant wint, niet de werkelijke proceskosten zal claimen maar de kosten waartoe zij gerechtigd is op grond van de wettelijke regeling voor proceskosten.
 • Met betrekking tot de wijze waarop klanten mededelingen dienen te doen aan de bank blijft het uitgangspunt – in verband met bewijskracht en privacy – dat mededelingen schriftelijk gedaan moeten worden. De bank kan echter toestaan of eisen dat daarvan wordt afgeweken.
 • De bank kan de ABV in beginsel nog steeds eenzijdig wijzigen.
 • De bank is in beginsel nog steeds te allen tijde bevoegd de relatie en de overeenkomst(en) tussen bank en klant te beëindigen.

Of de ‘renovatie’ van de ABV geslaagd is en kan bijdragen aan herstel van het enigszins aangetaste vertrouwen tussen klant en bank, zal de toekomst moeten uitwijzen. De gewijzigde bankvoorwaarden zijn in ieder geval duidelijker en begrijpelijker voor de niet-jurist. Hoewel de wijzigingen volgens de NVB voornamelijk het belang dienen van de klanten, kan het toch zo zijn dat u er nadeel van ondervindt. Extra oplettendheid is vereist indien u een zakelijke klant bent.

Meer weten?

Wilt u graag weten welke rechten en/of verplichtingen u in uw situatie heeft? Neem dan gerust vrijblijvend contact op met ons.

De inhoud van dit blog is algemeen van aard en er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

Merijn Y. Elshof, 20 februari 2017

Meer informatie

Merijn Elshof

M +31 6 1277 4329
E m.elshof@ploum.nl

Print dit artikel