• Nieuws

De WWZ en de positie van de AOW-gerechtigde werknemer

20 maart 2015
Arbeidsrecht - Ploum over Arbeid

Onder het huidige recht eindigt een arbeidsovereenkomst met een werknemer die de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt van rechtswege indien een zogenaamd pensioenontslagbeding in de arbeidsovereenkomst, Cao of huishoudelijk reglement, is opgenomen. Is er geen sprake van een dergelijk beding in de arbeidsovereenkomst of is sprake van een nietig beding doordat geen aansluiting is gezocht bij de AOW-leeftijd, dan loopt de arbeidsovereenkomst ook na het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd door en zal de werkgever, indien de werknemer niet wenst mee te werken aan een beëindiging, de arbeidsovereenkomst enkel kunnen beëindigen door op te zeggen. De werkgever heeft daarvoor echter wel een ontslagvergunning nodig en de werknemer geniet volledige ontslagbescherming.

Versoepeling ontslagregels

Met de inwerkingtreding van de WWZ worden de regels voor wat betreft het pensioenontslag versoepeld. Vanaf 1 juli 2015 is geen ontslagvergunning meer nodig in het geval van een pensioenontslag. De werkgever krijgt de mogelijkheid om de arbeidsovereenkomst op te zeggen tegen, maar ook na de dag dat de werknemer de AOW-gerechtigde leeftijd of de afwijkende pensioenleeftijd heeft bereikt zonder dat hiervoor voorafgaande toestemming voor verkregen dient te worden.

Uitzondering

Let op: deze mogelijkheid geldt alleen voor de arbeidsovereenkomst die is aangegaan vóór het bereiken van de AOW- of pensioengerechtigde leeftijd. Extra oplettendheid is geboden indien de arbeidsovereenkomst een pensioenontslagbeding bevat en na het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd wordt doorgewerkt zonder dat hierover tussen partijen afspraken worden gemaakt. In dat geval zou betoogd kunnen worden dat de oorspronkelijke arbeidsovereenkomst op de AOW-ingangsdatum van rechtswege is geëindigd en dat daarna, ongemerkt, een nieuwe arbeidsovereenkomst is aangegaan. In dat geval is opzegging zonder toestemming niet meer mogelijk, omdat het een arbeidsovereenkomst betreft die op of na het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd is ingegaan en derhalve niet daarvoor zoals de nieuwe wet vereist. De gebruikelijke regels voor het beëindigen van de arbeidsovereenkomst zijn in dat geval van toepassing.

Opzegverboden en transitievergoeding

Voorts wordt in de WWZ bepaald dat de meeste opzegverboden, waaronder ziekte en lidmaatschap of kandidatuur voor de OR, bij het pensioenontslag niet gelden en is geen transitievergoeding verschuldigd wanneer het dienstverband wordt beëindigd (of niet wordt voortgezet) in verband met of ná het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd.

Ploum Over Arbeid houdt u op de hoogte »

 

Dit artikel is geschreven door Marleen Maas.