• Nieuws

Aanpassingen in de loondoorbetaling bij ziekte

25 april 2016
Arbeidsrecht

Minister Asscher schrijft in een brief aan de Tweede Kamer dat hij een aantal knelpunten van werkgevers wil oplossen. Het stelsel van loondoorbetaling en re-integratie bij zieke werknemers wordt zo beter draagbaar voor werkgevers, zonder dat werknemers daardoor rechten verliezen. Het gaat om de re-integratie in het tweede spoortraject, de vervroegde IVA-keuring en de premiestelling voor de verzuimverzekering.

Re-integratie in het tweede spoor

Als een werkgever zich onvoldoende inspant voor de re-integratie van een zieke werknemer, kan het UWV een loonsanctie opleggen. Deze loonsanctie kan ook worden opgelegd als de re-integratie bij een andere werkgever (het tweede spoor) niet, of te laat, wordt ingeschakeld. De werkgever moet dan nog maximaal 52 weken het loon doorbetalen en zich inspannen voor de re-integratie, voordat de werknemer een WIA-uitkering kan krijgen.

Werkgevers geven aan in de praktijk slechts het tweede spoor in te zetten om een loonsanctie te ontlopen. Minister Asscher vindt dit onwenselijk en wil daarom de regelgeving aanpassen. Het wel of niet inzetten van het tweede spoor wordt een keuze van werkgever en werknemer, op basis van advies van de bedrijfsarts. Het tweede spoortraject zal hierdoor alleen nog worden ingeschakeld als dit van toegevoegde waarde is voor de werknemer en het niet inschakelen van het tweede spoor kan dus niet meer tot een loonsanctie leiden.

Vervroegde IVA-keuring

Op dit moment kan een zieke werknemer na 3 weken ziekte een vervroegde IVA-uitkering aanvragen als duidelijk is dat hij in de toekomst niet meer zal kunnen werken. Als de IVA-uitkering wordt toegekend, wordt deze door de werkgever verrekend met de loondoorbetaling. Dit gebeurt op zijn vroegst 13 weken na de eerste ziektedag van de werknemer.

Om onnodige kosten en onnodige re-integratieactiviteiten te voorkomen, wordt het in de toekomst ook voor werkgevers mogelijk gemaakt om onder voorwaarden een vervroegde IVA-keuring aan te vragen voor een arbeidsongeschikte werknemer.

Premiestelling verzuimverzekering

Veel werkgevers zijn verzekerd voor de loondoorbetalingsverplichting bij ziekte via een verzuimverzekering. In de praktijk blijkt de premie van een dergelijke verzekering nogal te fluctueren. De premie kan onverwacht stijgen, juist op het moment dat een werkgever te maken krijgt met een zieke werknemer.

Minister Asscher wil in gesprek met verzekeraars over de wijze waarop de premies worden berekend. De meeste verzekeraars hanteren de ‘forward looking’ premiestelling, wat inhoudt dat een schatting wordt gemaakt van het toekomstige risico op basis van factoren als de sector en de samenstelling van het personeelsbestand. Deze premie is stabiel en de minister vindt het wenselijk dat ook andere verzekeraars deze methode gaan hanteren, of in ieder geval transparant zijn over de wijze van premiestelling.

Wanneer gaan deze wijzigingen in?

Er zal een wetsvoorstel worden gemaakt voor wat betreft de re-integratie in het tweede spoor en de vervroegde IVA-keuring. Minister Asscher informeert de Tweede Kamer daarover rond de zomer. Voor wat betreft de premiestelling bij verzuimverzekering zal de minister binnenkort met verzekeraars in gesprek treden.

Dit artikel is geschreven door Michelle Westhoeve.

Ploum Over Arbeid _ 260x250
Meer weten over de WWZ?
Kijk op ploumoverarbeid.nl.

Meer informatie

Kim Prooij

M +31 6 1332 7710
E k.prooij@ploum.nl

Print dit artikel