• Nieuws

WWZ: wijzigingen over seizoensarbeid en transitievergoeding

22 april 2016
Arbeidsrecht - Ploum over Arbeid

Op donderdag 21 april jl. heeft minister Asscher in een brief aan de Tweede Kamer een aantal maatregelen aangekondigd om knelpunten voor werkgevers in de Wet Werk en Zekerheid op te lossen. De wijzigingen dienen bestendige arbeidsrelaties te bevorderen, wat ook één van de doelstellingen van de WWZ is. Het gaat om drie onderwerpen:

  1. de ketenregeling voor seizoenarbeiders,
  2. het betalen van de transitievergoeding bij langdurige arbeidsongeschiktheid en
  3. het betalen van de transitievergoeding bij ontslag om bedrijfseconomische redenen.

Ketenregeling seizoensarbeid

Met de invoering van de WWZ is de ketenregeling aangepast. Hierdoor geldt dat een werknemer een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd krijgt nadat hij drie tijdelijke contracten heeft gehad binnen een periode van twee jaar.
Deze tijdelijke contracten tellen niet mee in de keten als er een tussenpoos van 6 maanden tussen deze tijdelijke contracten zit. Vóór de WWZ gold er een tussenpoos van 3 maanden.

Deze tussenpoos van 6 maanden is problematisch in sectoren waar gebruik wordt gemaakt van seizoensarbeid, bijvoorbeeld in de agrarische sector. Seizoenwerkers hebben hierdoor sneller recht op een vast contract, terwijl dat gezien de aard van de bedrijfsvoering niet in de rede ligt. Minister Asscher wil het daarom nu mogelijk maken om bij cao af te wijken van de tussenpoos van 6 maanden voor functies waarin de werkzaamheden als gevolg van klimatologische of natuurlijke omstandigheden seizoensgebonden zijn en gedurende ten hoogste 9 maanden per jaar kunnen worden verricht. Te denken valt aan de land- en tuinbouw. Cao-partijen mogen zelf beslissen welke functies voor de afwijking bij cao in aanmerking komen, als het werk maar niet langer dan 9 maanden achtereen kan worden verricht en als de tussenpoos maar niet korter duurt dan 3 maanden.

Transitievergoeding bij langdurige arbeidsongeschiktheid

Eerder schreven we op 7 december 2015 en op 21 maart 2016 al over de transitievergoeding voor de langdurig arbeidsongeschikte werknemer. Voor veel werkgevers kan het kostbaar zijn om na 2 jaar loondoorbetaling nog een transitievergoeding te betalen aan een werknemer. Daarom zouden zij liever het dienstverband in stand willen laten (‘slapend dienstverband’) om de transitievergoeding te ontlopen. Daaraan zijn echter ook risico’s verbonden, zoals een werknemer die toch weer arbeidsgeschikt raakt en zich meldt voor het verrichten van zijn werkzaamheden.

Het kabinet wil nu met een regeling komen waardoor werkgevers voor het betalen van de transitievergoeding aan een langdurig zieke werknemer worden gecompenseerd uit het Algemeen werkloosheidsfonds (Awf). Hier staat wel een verhoging van de (uniforme) premie tegenover voor werkgevers. Als werkgevers de transitievergoeding niet meer zelf hoeven te betalen, is er in ieder geval geen aanleiding meer voor een werkgever om een dienstverband slapend te houden. Ook wordt onderzocht of het mogelijk is om deze regeling met terugwerkende kracht in te laten gaan.

Transitievergoeding bij ontslag om bedrijfseconomische redenen

Een laatste wijziging ziet op de betaling van een transitievergoeding bij een ontslag om bedrijfseconomische redenen. Ook dit kan kostbaar zijn, terwijl het ontslag nu juist is bedoeld om de kosten te verlagen. Een transitievergoeding kan worden uitgesloten als er in een cao een gelijkwaardige regeling is opgenomen, maar een werkgever in financiële nood zal een regeling die gelijkwaardig is aan de transitievergoeding niet snel op kunnen brengen.

Het kabinet vindt daarom dat de eis van gelijkwaardigheid het opstellen van collectieve afspraken, zoals een sociaal plan, belemmert. Bij ontslagen wegens bedrijfseconomische redenen, bedrijfssluiting daarbij inbegrepen, gaat voortaan gelden dat de voorziening niet gelijkwaardig hoeft te zijn. Cao-partijen mogen zelf bepalen wat de inhoud van de voorziening wordt en deze kan dus ook lager uitvallen dan de transitievergoeding. Als waarborg moeten de afspraken worden gemaakt met vakbonden die leden hebben onder de werknemers.

Wanneer gaan deze wijzigingen in?

Minister Asscher hoopt de ketenregeling nog vóór 1 juli 2016 aan te passen. Voor de wijzigingen omtrent de transitievergoeding wordt een wetsvoorstel voorbereid, dat naar verwachting op 1 januari 2018 in werking zal kunnen treden.

Dit artikel is geschreven door Michelle Westhoeve.

 

Ploum Over Arbeid _ 260x250
Meer weten over de WWZ?
Kijk op ploumoverarbeid.nl.

Meer informatie

Kim Prooij

M +31 6 1332 7710
E k.prooij@ploum.nl

Print dit artikel