• Nieuws

WWZ uitspraken: de billijke vergoeding

01 oktober 2015
Arbeidsrecht - Ploum over Arbeid

Wanneer wordt een billijke vergoeding toegekend?

Sinds 1 juli 2015 zijn er twee soorten ontslagvergoedingen: de wettelijke transitievergoeding en de additionele billijke vergoeding bij ernstig verwijtbaar handelen of nalaten. Uit de wetsgeschiedenis volgt, dat slechts in zeer uitzonderlijke gevallen sprake zal zijn van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten.

Hoe gaan rechters om met de billijke vergoeding?

Werknemers vragen vaak om een billijke vergoeding, maar rechters wijzen deze niet snel toe. Rechters overwegen dat een billijke vergoeding slechts in zeer uitzonderlijke gevallen aan de orde is. Toch zijn er inmiddels twee beschikkingen van een kantonrechter in Den Bosch bekend, die aan de werknemer wel een billijke vergoeding heeft toegekend.

Uitspraak 1 september 2015: ‘verdubbeling van de transitievergoeding’

De kantonrechter kende op 1 september 2015 aan een werknemer een billijke vergoeding toe wegens ernstig verwijtbaar handelen van de werkgever. De werknemer vroeg in deze zaak ontbinding. Van het ene op het andere moment werd de werknemer namelijk geconfronteerd met de mededeling van de werkgever dat er sprake was van een overname van de onderneming en geen gebruik meer werd gemaakt van diensten van de werknemer. De werkgever heeft toen ook direct de loonbetaling gestaakt en de werknemer achtergelaten in een lege B.V. zonder liquide middelen en zonder activiteiten. De werkgever heeft, zelfs na daartoe in kort geding te zijn veroordeeld, de loonbetaling niet hervat. Deze werkgever handelde volgens de rechter ernstig verwijtbaar. De werknemer heeft daarom aanspraak op een transitievergoeding en een billijkheidsvergoeding. De billijke vergoeding is gelijk aan de hoogte van de transitievergoeding (ruim € 30.000), een verdubbeling van de ontslagvergoeding.

Uitspraak 22 september 2015: een vergoeding van € 2.000

In een andere beschikking van 22 september 2015 van dezelfde kantonrechter ging het om een werkneemster die een andere functie was gaan vervullen en daarom een nieuwe arbeidsovereenkomst met de werkgever had gesloten. Die nieuwe arbeidsovereenkomst bevatte een proeftijdbeding. De werkneemster meldde zich een dag na de ingangsdatum van de nieuwe arbeidsovereenkomst arbeidsongeschikt, waarna de werkgever de arbeidsovereenkomst met een beroep op het proeftijdbeding had opgezegd. De kantonrechter vernietigde allereerst het proeftijdontslag. Het proeftijdbeding was namelijk niet geldig, want de werkgever was al bekend met de geschiktheid van de werkneemster voor de nieuwe functie.

Op verzoek van de werkgever werd de arbeidsovereenkomst echter alsnog ontbonden, omdat de arbeidsrelatie onherstelbaar verstoord was geraakt. De kantonrechter overwoog dat er sprake was van ernstig verwijtbaar handelen van de werkgever, omdat de werkgever de arbeidsovereenkomst vanwege de ziekmelding heeft beëindigd, waarbij werkgever ook nog eens de ziekte in twijfel trok. De kantonrechter kende een billijkheidsvergoeding van € 2.000 toe, net iets meer dan de transitievergoeding.

De rechter overwoog in beide zaken dat de billijke vergoeding in relatie moet staan tot het ernstig verwijtbaar handelen van de werkgever. De gevolgen van het ontslag voor de werknemer spelen voor de hoogte van de billijkheidsvergoeding geen rol, want daar is de transitievergoeding volgens de rechter al voor bedoeld. Niettemin is sprake van een groot verschil in de hoogte van de billijkheidsvergoeding, waarbij de kantonrechter in Den Bosch bij de vaststelling van de hoogte van de billijkheidsvergoeding niet (veel) is afgeweken van de hoogte van de transitievergoeding.

Conclusie

Toewijzing van de billijkheidsvergoeding is slechts in uitzonderlijke gevallen aan de orde. Bij de vaststelling van de hoogte van de vergoeding wordt uitsluitend acht geslagen op de mate van verwijtbaarheid en niet op de gevolgen van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst voor de werknemer, maar de uitspraken tot nu toe geven nog geen inzicht in hoe die verwijtbaarheid wordt vertaald in een billijke vergoeding.

Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen omtrent de WWZ? Kijk dan op ploumoverarbeid.nl.