• Nieuws

WWZ-uitspraken: de aanzegverplichting

14 september 2015
Arbeidsrecht - Ploum over Arbeid

Per 1 januari 2015 is de aanzegverplichting ingevoerd. De werkgever moet de werknemer met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van 6 maanden of langer uiterlijk één maand voor afloop van de arbeidsovereenkomst schriftelijk informeren over zijn voornemen met betrekking tot de arbeidsovereenkomst: voortzetten of niet en zo ja, onder welke voorwaarden. Als de werkgever de verplichting niet nakomt, moet hij aan de werknemer een vergoeding betalen gelijk aan één maandsalaris. Bij een te late aanzegging is een vergoeding naar evenredigheid van de vertraging verschuldigd.

Inmiddels zijn de eerste uitspraken een feit, waarin de rechter zich heeft uitgelaten over de vraag wanneer is voldaan aan de aanzegverplichting bij een arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd. Wat kan wel en wat kan niet?

Kan de aanzegging al bij voorbaat plaatsvinden?

Om te voorkomen dat niet tijdig wordt aangezegd, hebben diverse werkgevers in de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd al de aanzegging opgenomen dat de arbeidsovereenkomst na afloop daarvan niet wordt verlengd.

De Kantonrechter in Utrecht heeft op 13 mei 2015 geoordeeld, dat een werkgever tegelijkertijd met het aangaan van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd al aan zijn aanzegverplichting kan voldoen.

Kan volstaan worden met mondeling aanzeggen?

Artikel 7:668 lid 1 BW bepaalt dat de aanzegging schriftelijk dient te geschieden. De Kantonrechter te Rotterdam werd de vraag voorgelegd of een mondelinge aanzegging volstaat, indien de werknemer erkent dat de mondelinge aanzegging heeft plaatsgevonden.

De Kantonrechter te Rotterdam oordeelt dat dit niet het geval is: de aanzegging moet ter bescherming van de werknemer schriftelijk plaatsvinden.

Is een Whatsapp bericht ook een schriftelijke aanzegging?

De Kantonrechter te Amsterdam heeft geoordeeld, dat met een mededeling per Whatsapp bericht van de niet verlenging van de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd is voldaan aan de (schriftelijke) aanzegverplichting. In het aan de Kantonrechter te Amsterdam voorgelegde geval had de werkneemster gereageerd op het Whatsapp bericht, zodat de Kantonrechter ervan uitging dat het bericht de werkneemster had bereikt.