• Nieuws

Windpark Fryslân mag worden aangelegd

18 oktober 2018
Bestuursrecht - Omgevingsrecht - Energie

Windpark Fryslân mag worden aangelegd 

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft in een recente uitspraak de bezwaren tegen realisatie van Windpark Fryslân ongegrond verklaard. Daarmee is de weg vrijgemaakt voor realisatie van een groot windmolenpark in het Friese deel van het IJsselmeer, ter hoogte van Breezand.

Om de aanleg van het windpark mogelijk te maken hebben de ministers van EZK en I&W een Rijksinpassingsplan vastgesteld. Tegen dit plan en de bijbehorende besluiten stelden een aantal partijen beroep in, waaronder de IJsselmeervereniging en de Watersportvereniging Makkum.

De appellanten voerden onder meer aan dat het inpassingsplan in strijd is met het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (“Barro”). Op grond van artikel 2.5.5 lid 1 Barro is nieuwe bebouwing in het Waddengebied die gevolgen heeft voor de landschappelijke of cultuurhistorische waarden in principe verboden. De Afdeling oordeelt echter dat het windpark een belangrijke bijdrage levert aan het realiseren van hernieuwbare energie. Het project voldoet daarmee aan de uitzondering op het bouwverbod die is opgenomen in artikel 2.5.5. lid 3 Barro.

De appelanten wezen daarnaast op de mogelijke nadelige gevolgen van het windpark voor de scheepvaart en het watersporttoerisme en het Natura 2000-gebied IJsselmeer. De Afdeling oordeelt echter dat uit de overgelegde onderzoeken blijkt dat geen sprake is van onaanvaardbare gevolgen.

Windpark Fryslân zal bestaan uit 89 turbines en krijgt een vermogen van ongeveer 320 megawatt. Daarmee kan elektriciteit voor ongeveer 340.000 huishoudens worden opgewekt. Het windpark levert naar verwachting de eerste stroom in 2021.

Hele uitspraak: ABRvS 11 juli 2018, ECLI:NL:RVS:2018:2339. Zie ook het persbericht van de Afdeling.

Meer informatie

Print dit artikel