• Nieuws

Wijzigingen in de WW-premiedifferentiatie, na invoering van de Wab

25 maart 2020
Arbeidsrecht - Corona (COVID-19) juridische Helpdesk

Op 29 mei 2019 en 2 januari 2020 schreven wij al verschillende artikelen over de wijzigingen die de invoering van de Wet Arbeidsmarkt in balans (de “Wab”) per 1 januari 2020 met zich meebrengt. Een van die wijzigingen is de WW-premiedifferentiatie tussen vaste en flexibele arbeidsovereenkomsten. Hieronder lichten wij nog even kort toe wat de wijziging in de WW-premie ook alweer precies inhoudt. In de Kamerbrief van 17 maart 2020, inhoudende maatregelen in het kader van de uitbraak van het coronavirus, zijn ook wijzigingen in de WW-premiedifferentiatie aangekondigd. Ook hierop gaan wij hieronder nader in.

WW-premiedifferentiatie

In een notendop geldt dat per 1 januari 2020 de WW-premies voor werknemers met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd lager zijn geworden. Voor 2020 geldt een lage WW-premie van 2,94% (voor arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd, niet zijnde een oproepovereenkomst) en een hoge WW-premie van 7,94% (voor oproepovereenkomsten of arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd). De regering beoogt hiermee het aangaan van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd te stimuleren. Om in aanmerking te komen voor de lage WW-premie moet die arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd wel schriftelijk zijn aangegaan.

De lage premie is niet van toepassing op oproepovereenkomsten. Dit zijn overeenkomsten waarin geen vaste urenomvang is afgesproken. Een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd zonder vaste urenomvang, zoals een vast nulurencontract of een min/max-contract, valt dus onder de hoge WW-premie. Om u een beeld te geven van wat er per 1 januari 2020 is veranderd in de WW-premie, heeft de Belastingdienst een heldere infographic gemaakt.

Het schriftelijkheidsvereiste en verlenging van het coulanceregime

De verlaagde WW-premie geldt dus alleen als een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (met vaste urenomvang) schriftelijk is aangegaan. Aan dit vereiste werd vóór 1 januari 2020 lang niet altijd voldaan. De hoge premie is bijvoorbeeld van toepassing als u uw werknemer alleen met een eenzijdige verlengingsbrief op de hoogte hebt gesteld van de omzetting naar een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Voor deze gevallen is er een zogenoemd ‘coulanceregime’ ingesteld, om werkgevers de kans te geven om nog aan het schriftelijkheidsvereiste te voldoen. De afspraken over de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd moeten dan wel vóór 1 januari 2020 zijn gemaakt.

Werkgevers kregen eerder nog tot 1 april 2020 de tijd om met terugwerkende kracht aan dit schriftelijkheidsvereiste te voldoen. Vanwege de praktische (on)uitvoerbaarheid van deze regeling door de uitbraak van het coronavirus, is deze termijn nu verlengd tot en met 30 juni 2020. Binnen die periode kan alsnog aan het schriftelijkheidsvereiste worden voldaan door met uw werknemer een schriftelijke bijlage (‘addendum’) te ondertekenen waaruit blijkt dat er sprake is van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, met vaste urenomvang. Een digitale handtekening of instemming via e-mail of in een HR-systeem volstaan ook. Dit addendum moet door de werkgever worden bewaard bij de loonadministratie. Gedurende de coulanceperiode geldt dat werkgevers de lage WW-premie mogen afdragen, ook als beide partijen de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd of het addendum nog niet hebben ondertekend.

Uitzonderingen op de lage WW-premie en het coronavirus

In sommige gevallen gelden er uitzonderingen op de lage WW-premie. De hoge WW-premie kan dan met terugwerkende kracht toch van toepassing zijn. Zo is een werkgever alsnog met terugwerkende kracht de hogere WW-premie verschuldigd als de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd uiterlijk twee maanden na aanvang van de dienstbetrekking eindigt. Eerder werd aangekondigd dat de hoge WW-premie ook geldt voor een werknemer die in een jaar 30% meer werkt dan er contractueel is overeengekomen. Aangezien deze regeling onbedoelde effecten kan hebben nu er als gevolg van het coronavirus in bepaalde sectoren juist overwerk nodig is (denk aan de zorg), heeft het kabinet in de Kamerbrief van 17 maart 2020 aangekondigd zo spoedig mogelijk een aanpassing op deze regeling voor te bereiden.

Als u vragen heeft of meer informatie wilt ontvangen over de WW-premiedifferentiatie, dan kunt u contact opnemen met ons team Arbeidsrecht . Wij denken graag met u mee.