• Nieuws

Wijzigingen in de FIDIC voorwaarden voor internationale bouwprojecten

20 juli 2018
Bouwrecht - Bouw en Vastgoed

Deze maand is in het Tijdschrift voor Bouwrecht (TBR) een overzichtsartikel van onze partner Bouwrecht Jacob Henriquez verschenen over de gewijzigde FIDIC voorwaarden. Het gaat om een update van de FIDIC Red Book, Yellow Book en Silver Book die in internationale bouw- en infraprojecten worden gebruikt.

Doel actualisering

Het doel van de actualisering is om de voorwaarden duidelijker te maken, om de transparantie en de rechtszekerheid te vergroten en om de best practice van de afgelopen 18 jaren (de eerste edities zijn in 1999 verschenen) vast te leggen.  Men heeft deze doelstelling onder meer willen bereiken door de introductie van uitgeschreven stappenplannen die de Opdrachtgever, de Engineer en de Aannemer bij de uitvoering van de overeenkomst kunnen volgen.

Rol van de Engineer

Een van de voornaamste wijzigingen betreft de rol van de Engineer. De Engineer heeft een sterk proactieve rol toebedeeld gekregen en fungeert thans ook nadrukkelijk als bemiddelaar tussen partijen. De achtergrond van de gewijzigde rol van de Engineer is om beter projectmanagement te faciliteren. Van de Engineer wordt verwacht dat hij proactiever zal aansturen op overeenstemming tussen partijen.

Voorkomen van geschillen staat voorop

In de nieuwe voorwaarden wordt meer nadruk gelegd op het voorkomen van geschillen. Dat laatste is expliciet benoemd als een van de doelstellingen van de actualisering. Een uitingsvorm daarvan is de vroegtijdige waarschuwingsplicht (‘Advance Warning’). Zowel Opdrachtgever als Aannemer zullen elkaar moeten informeren over bekende of mogelijk toekomstige gebeurtenissen die negatieve gevolgen kunnen hebben. Het idee is dat daarmee in een vroeg stadium onenigheden kunnen worden beperkt of zelfs worden voorkomen.

Dat de nadruk ligt op het voorkomen van geschillen komt ook tot uitdrukking doordat ‘claims’ zijn gescheiden van ‘geschillen’ – terwijl in de 1999 edities claims en geschillen in één artikel waren opgenomen. Wanneer een partij meent een claim te hebben, bevat art. 20 van de nieuwe voorwaarden een uitgebreide procedure waarin is beschreven hoe partijen daarmee om moeten gaan. Tot slot kan worden gewezen op het feit dat de DAB (‘Dispute Adjudication Board’) een (‘standing’) DAAB (‘Dispute Avoidance/Adjudication Board’) is geworden, met de nadruk op het voorkomen van geschillen.

Conclusie

De herziening heeft geresulteerd in een meer prescriptief en procedureel contractmodel. Door de vele stappenplannen is helderder geworden welke partij wat en wanneer moet doen. De introductie van een standing DAAB is bovendien een voorbeeld van hoe meer nadruk is komen te liggen op het voorkomen van geschillen. Dit laatste heeft wel gevolgen voor de kosten. Een project wordt daarmee gedurende de realisatiefase wellicht duurder maar door het aanreiken van middelen waarmee de risico’s beter beheerst kunnen worden kan dit lonend zijn.

Mogelijke nadelen van de nieuwe FIDIC voorwaarden zijn de toename van het aantal termijnen en de complexiteit van de (gedetailleerde) bepalingen, waardoor eerder de noodzaak voor Opdrachtgevers en Aannemers ontstaat om specialistisch advies in te winnen. De administratieve lasten worden bovendien vergroot, vooral voor de Engineer. Goed projectmanagement is daarom meer dan ooit onmisbaar om op een professioneel wijze uitvoering te kunnen geven aan deze FIDIC contractvormen.

Het artikel verschijnt binnenkort op onze website. Wilt u meer weten over FIDIC voorwaarden of over de juridische aspecten van internationale bouwprojecten? Of heeft u een (dreigend) geschil in een bouwproject? Neem dan contact op met onze partner Bouwrecht Jacob Henriquez.

Meer informatie

Print dit artikel