• Nieuws

Wetsvoorstel: wijziging in transitievergoeding bij bedrijfseconomisch ontslag en na 2 jaar ziekte

10 november 2016
Arbeidsrecht - Ploum over Arbeid

Wetsvoorstel transitievergoeding

Onlangs is er een nieuw concept-wetsvoorstel gepubliceerd, waarin de regels voor de transitievergoeding worden aangepast. Wat beoogt het wetsvoorstel te veranderen?

Wijziging 1: Transitievergoeding na langdurige ziekte

Wanneer een werknemer 2 jaar lang ziek is geweest, kan een werkgever besluiten om tot ontslag over te gaan. Hij is dan wel de transitievergoeding verschuldigd omdat de werknemer langer dan 24 maanden in dienst is geweest. Dit kan voor werkgevers een grote financiële strop zijn, zeker omdat ook het loon tijdens ziekte al is doorbetaald. Kantonrechters oordeelden eerder al dat het werkgevers is toegestaan om het dienstverband met een zieke werknemer in stand te houden, zodat geen transitievergoeding hoeft te worden betaald en een slapend dienstverband overblijft. Dit werd echter als onwenselijk ervaren.

Het wetsvoorstel stelt daarom voor om werkgevers te compenseren voor de volledige kosten van de transitievergoeding na twee jaar ziekte. Deze compensatie wordt verstrekt door het UWV vanuit het Algemeen Werkloosheidsfonds (Awf), waar dan wel een verhoging van de uniforme premie tegenover staat. De maatregel wordt met terugwerkende kracht tot 1 juli 2015 ingevoerd.

Werkgevers krijgen compensatie voor de vergoedingen die zijn of worden toegekend bij:

  • Het niet verlengen van tijdelijke arbeidsovereenkomsten waarbij de werknemer ziek is op de einddatum;
  • Ontbinding of opzegging wegens het feit dat de werknemer zijn bedongen arbeid niet langer kan verrichten;
  • De beëindiging met wederzijds goedvinden, indien de reden van deze beëindiging is dat de werknemer wegens ziekte zijn bedongen arbeid niet meer kan verrichten.

Beperkingen

Het wetsvoorstel bevat ook een aantal beperkingen aan de compensatie van de transitievergoeding. Zo wordt er niet meer gecompenseerd dan het bedrag waar de zieke werknemer recht op had op het moment dat hij 2 jaar ziek is. Daarmee wordt voorkomen dat alsnog slapende dienstverbanden ontstaan, uitsluitend om een hogere vergoeding te krijgen. Verder zal de compensatie niet meer bedragen dan het totale bedrag aan loon dat tijdens ziekte is doorbetaald. Ook telt de periode waarin een loonsanctie is opgelegd, niet mee voor de berekening van de hoogte van de compensatie.

Wijziging 2: Transitievergoeding bij bedrijfseconomisch ontslag

Het wetsvoorstel beoogt ook de transitievergoeding bij bedrijfseconomisch ontslag te wijzigen. Wanneer een onderneming in financieel zwaar weer terecht komt en moet reorganiseren, kan het betalen van transitievergoedingen een te zware belasting zijn. Momenteel is het zo dat er in cao’s afspraken kunnen worden gemaakt voor alternatieven voor de transitievergoeding, zoals scholing, outplacement of een bovenwettelijke WW-uitkering. De waarde van deze alternatieven moet echter gelijkwaardig zijn aan de transitievergoeding.

Dit vereiste van gelijkwaardigheid wordt nu losgelaten met het wetsvoorstel. Cao-partijen mogen ook afspraken maken over alternatieven die niet gelijkwaardig zijn. Het is aan cao-partijen om de kosten bij ontslag om bedrijfseconomische redenen te verlagen.

Inwerkingtreding wetsvoorstel

De bedoeling is dat het wetsvoorstel in januari 2018 in werking kan treden. De regeling omtrent de compensatie van de transitievergoeding bij langdurige ziekte zal echter terugwerken tot 1 juli 2015. Wij houden u uiteraard op de hoogte van de ontwikkelingen rondom dit wetsvoorstel.

Conclusie

Indien dit wetsvoorstel wordt aangenomen, heeft dat voordelen voor zowel werkgevers als werknemers. Werkgevers krijgen de transitievergoeding gecompenseerd indien sprake is van langdurige ziekte; werknemers zitten niet vast in een slapend dienstverband en krijgen een transitievergoeding.

Bij bedrijfseconomisch ontslag gaan werknemers er mogelijk op achteruit, omdat hun cao of sociaal plan wellicht een voorziening biedt met een lagere waarde dan de transitievergoeding. Dit is juist weer een voordeel voor werkgevers, omdat zij dan niet worden getroffen door hoge kosten van ontslagvergoedingen. Het is afwachten wat cao-partijen omtrent deze cao-voorzieningen zullen gaan afspreken.

Meer weten over dit onderwerp? Neem dan contact op met onze sectie Arbeidsverhoudingen en Medezeggenschap.

Dit artikel is geschreven door Michelle Westhoeve.