• Nieuws

Wetsvoorstel Werken na de AOW-gerechtigde leeftijd

12 december 2014
Arbeidsrecht - Ploum over Arbeid

Werken na de AOW-gerechtigde leeftijd is een steeds vaker voorkomend fenomeen. Om dit voor werkgever en werknemer eenvoudiger en aantrekkelijker te maken zijn er al maatregelen genomen en staan er nieuwe maatregelen op stapel. Op 9 mei jl. verscheen er een column op Ploum over Arbeid waarbij een toelichting is gegeven op de wijziging van het afspiegelingsbeginsel per 1 april 2014. Die wijziging is bedoeld is om te voorkomen dat AOW-gerechtigde werknemers binnen de leeftijdscategorie van 55 jaar en ouder werknemers verdringen die nog zijn aangewezen op inkomen uit arbeid. Per 1 januari 2016 komt daar nog een aantal maatregelen bij, dat is vastgelegd in het wetsvoorstel Werken na de AOW-gerechtigde leeftijd.

Het wetsvoorstel voorziet in:

  • inperking van de loondoorbetalingsplicht, de re-integratieverplichtingen en het opzegverbod bij ziekte tot zes weken (in plaats van de voor andere werknemers geldende 104 weken periode);
  • een verruiming van de mogelijkheid om tijdelijke contracten aan te gaan met AOW-gerechtigden, in die zin dat de ketenbepaling wordt aangepast voor AOW-gerechtigden. Bij CAO kan namelijk worden bepaald dat ten hoogste na zes contracten voor bepaalde tijd en/of na een periode van 48 maanden een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd ontstaat. In de CAO kan bovendien worden geregeld dat uitsluitend de arbeidsovereenkomsten na het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd meetellen in de keten;
  • buiten toepassingverklaring van de Wet Aanpassing Arbeidsduur voor AOW-gerechtigde werknemers;
  • bekorting van de opzegtermijn van maximaal vier maanden tot één maand;
  • toepasselijkheid van de Wet Minimum Loon en Minimum Vakantietoeslag op AOW-gerechtigden;

Het wetsvoorstel is op 11 november 2014 ingediend bij de Tweede Kamer en de beoogde datum van inwerkingtreding is 1 januari 2016.

Meer weten? Kijk op ploumoverarbeid.nl