• Nieuws

Wetsvoorstel stimuleert dienstverband AOW-gerechtigde werknemers

04 april 2015
Arbeidsrecht - Ploum over Arbeid

Na 1 juli 2015 maakt de WWZ het eenvoudiger de arbeidsovereenkomst met een AOW-gerechtigde werknemer te beëindigen. Toestemming van het UWV of de kantonrechter is dan niet langer vereist. Teneinde het doorwerken na de AOW-gerechtigde leeftijd verder te stimuleren, komt het kabinet met meer maatregelen op dit vlak: het wetsvoorstel “Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd”.

Wijzigingen

Indien het wetsvoorstel wordt aangenomen, leidt dit tot de volgende wijzigingen voor AOW-gerechtigde werknemers:

  • De loondoorbetalingsplicht van 104 weken gedurende arbeidsongeschiktheid wegens ziekte, wordt beperkt tot dertien weken.
  • De verplichting van de werkgever tot re-integratie tweede spoor komt te vervallen. De werkgever en werknemer zijn daarnaast niet langer verplicht een plan van aanpak op te stellen.
  • De ketenregeling wordt uitgebreid naar een periode van maximaal 48 maanden en een maximaal aantal van zes tijdelijke arbeidsovereenkomsten. Pas na die periode ontstaat een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.
  • Het opzegverbod tijdens ziekte wordt beperkt. Dit opzegverbod komt te vervallen, nadat de AOW-gerechtigde werknemer langer dan dertien weken arbeidsongeschikt is geweest.
  • Bij opzegging van de arbeidsovereenkomst wegens langdurige arbeidsongeschiktheid of veelvuldig ziekteverzuim, hoeft slechts aannemelijk te zijn dat de werknemer niet binnen zes weken zal herstellen. Momenteel bedraagt deze periode nog 26 weken.
  • De wettelijke opzegtermijn wordt verminderd naar één maand, ongeacht de duur van het dienstverband.
  • De werkgever is niet langer verplicht in te gaan op een verzoek van de AOW-gerechtigde werknemer om meer of minder uren te gaan werken.

Na een periode van twee jaar zal een evaluatie van de wet plaatsvinden. Het uiteindelijke doel is dat de loondoorbetalingsplicht tijdens ziekte van een AOW-gerechtigde werknemer, wordt verminderd tot een periode van zes weken.

Inwerkingtreding

De Tweede Kamer heeft het wetsvoorstel onlangs aangenomen. Het wetsvoorstel is momenteel in behandeling bij de Eerste Kamer. De beoogde datum van inwerkingtreding is 1 januari 2016.

Overgangsrecht

De huidige loondoorbetalingsplicht en het opzegverbod tijdens ziekte blijven gelden tot zes maanden na inwerkingtreding van de wet indien:

  1. de werknemer uiterlijk binnen zes maanden na inwerkingtreding van de wet de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt; en
  2. de werknemer voor de inwerkingtreding van de wet arbeidsongeschikt is geworden wegens ziekte; en
  3. het loondoorbetalingstijdvak van 104 weken op dat moment op hem van toepassing is.
Meer informatie

Meer weten? Kijk op ploumoverarbeid.nl

Dit artikel is geschreven door Peggy Tchai.