• Nieuws

Wet kwaliteitsborging voor het bouwen: waar staan we nu?

20 december 2018
Bouwrecht - Bouw en Vastgoed

Het wetsvoorstel

Het wetsvoorstel “Wet kwaliteitsborging voor het bouwen” (Kamerstukken II 2015/16, 34453) heeft als doel de bouwkwaliteit te verbeteren door (a) verbetering van de (privaatrechtelijke) positie van de bouwconsument en door (b) de introductie van een nieuw stelsel van kwaliteitsborging voor bouwwerken.

De bedoeling is dat bij de inwerkingtreding van de wet marktpartijen (de instrumentaanbieders) instrumenten gaan ontwikkelen – certificerings- en erkenningsregelingen en beoordelingsrichtlijnen – waarmee de kwaliteitsborging kan worden uitgevoerd. De toelatingsorganisatie toetst vervolgens of het instrument voldoet aan de bouwtechnische voorschriften die zijn opgenomen in het Bouwbesluit 2012. De toelatingsorganisatie houdt bovendien toezicht op de naleving van deze voorschriften.

Degene die een bouwwerk wil (ver)bouwen kiest een instrument voor kwaliteitsborging en een kwaliteitsborger. De kwaliteitsborger is een partij die met toestemming van de instrumentaanbieder het gekozen instrument toepast (bijvoorbeeld door het voeren van kwaliteitscontroles). Bij de aanvraag van een omgevingsvergunning toetst het bevoegd gezag of er gebruik wordt gemaakt van een toegelaten instrument dat geschikt is voor het type bouwwerk. Er zal ook worden getoetst of de aanvrager van de vergunning werkt met een kwaliteitsborger die met toestemming van de instrumentaanbieder het instrument toepast.

Evaluatierapport Proefprojecten 2015-2018

Vanaf 2014 hebben verschillende partijen proefprojecten uitgevoerd met bouwen onder kwaliteitsborging (zoals opgenomen in het wetsvoorstel). Op 13 november 2018 is er een evaluatierapport door het Instituut voor Bouwkwaliteit uitgebracht waarin de ervaringen van de deelnemers zijn opgenomen.

In het rapport worden een aantal positieve ervaringen van de deelnemers uiteengezet: de kosten blijken niet of nauwelijks toe te nemen (en zouden zelfs kunnen dalen) en ook de kwaliteit zou toenemen. Maar er klinken ook kritische geluiden. Volgens de deelnemers moet er meer duidelijkheid worden verschaft over de wettelijke eisen (zoals de eisen die de Wkb uiteindelijk zal stellen aan instrumenten, de eisen die gesteld worden aan de informatie-uitwisseling en de eisen die zien op de registratie tijdens de bouw). Daarnaast verliep de samenwerking tussen de bouwende partijen, de kwaliteitsborgers en de gemeenten niet altijd even voortvarend. Door de deelnemers zijn vervolgens aanbevelingen geformuleerd voor nieuwe projecten, zoals het maken van heldere afspraken over de rollen van partijen en het maken van een goed projectplan.

De huidige stand van zaken

Het wetsvoorstel is op 21 februari 2017 aangenomen door de Tweede Kamer. De plenaire behandeling van het voorstel door de Eerste Kamer vond plaats op 4 juli 2017. De stemming over het voorstel is op verzoek van Minister Plasterk aangehouden. Gewacht werd op een debat in de Tweede Kamer.

Op donderdag 6 december 2018 heeft het langverwachte debat over de gang van zaken rondom het bouwtoezicht plaatsgevonden in de Tweede Kamer. Er is onder andere gesproken over het publiek-private toezicht (waar enig kritiek over is geuit), de (nog redelijk onduidelijke) bevoegdheden van de gemeenten en over de inwerkingtreding van de wet. Aan het einde van het debat stelde Minister Ollongren dat het debat op een aantal punten de verduidelijking biedt die voor de Eerste Kamer noodzakelijk was om te kunnen beoordelen of de Eerste Kamer tot voortzetting wil overgaan.

Het debat resulteerde in 3 moties:

  1. een motie om privatisering in het bouwtoezicht uit de wet te halen;
  2. een motie over het verwerken van het bestuursakkoord in het verdere wetstraject; en
  3. een motie over het informeren van de Kamer over de lopende inventarisaties van probleemvloeren en brandgevaarlijke gevels.

De tweede motie is tijdens het debat door Minister Ollongren overgenomen, omdat het ook haar intentie was om het (definitieve) bestuursakkoord te verwerken in de verdere uitwerking van het wetsvoorstel. Op 11 december 2018, bij de stemming over de overige twee moties, is de eerste motie verworpen en de derde motie aangenomen.

Hoe nu verder?

Over één onderwerp was het merendeel van de Tweede Kamer het eens: de wetsbehandeling ligt al veel te lang stil. Op 11 december 2018 heeft de Eerste Kamer laten weten dat zij eerst wil beschikken over alle relevante stukken – waaronder het bestuursakkoord van de VNG – voordat zij een beslissing neemt over de verdere behandeling van het wetsvoorstel. Minister Ollongren heeft in ieder geval in een brief van 6 december 2018 aan de Tweede Kamer medegedeeld dat zij beoogt de wet per 1 januari 2021 inwerking te laten treden. Wordt vervolgd…

Wilt u meer weten over het wetsvoorstel ‘Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen’? Neem dan contact op met onze partner Bouwrecht Jacob Henriquez.