• Nieuws

Wet aanpassing arbeidsduur wordt Wet flexibel werken

24 april 2015
Arbeidsrecht - Ploum over Arbeid

Op 14 april 2015 is een initiatiefwetsvoorstel door de Eerste Kamer aangenomen, waardoor de Wet aanpassing arbeidsduur wordt omgevormd tot de Wet flexibel werken. Welke wijzigingen heeft dit tot gevolg?

Huidige mogelijkheden op basis van de Wet aanpassing arbeidsduur

Op basis van de Wet aanpassing arbeidsduur kunnen werknemers op dit moment uitsluitend een verzoek doen tot de aanpassing van het aantal uur dat zij werken. Daarvoor gelden de volgende voorwaarden:

  • de werknemer moet tenminste één jaar in dienst zijn voordat de gewenste aanpassing van de arbeidsduur ingaat;
  • het verzoek moet vier maanden voor de gewenste ingangsdatum van de aanpassing schriftelijk zijn ingediend;
  • de werknemer dient bij zijn verzoek de gewenste ingangsdatum, de omvang van de aanpassing van de arbeidsduur en de gewenste spreiding van de uren over de week kenbaar maken;
  • de werknemer kan twee jaar na inwilliging of afwijzing van een verzoek tot aanpassing van de arbeidsduur een nieuw verzoek indienen.

Het verzoek van de werknemer kan slechts worden afgewezen indien zwaarwegende bedrijfsbelangen zich tegen de aanpassing van de arbeidsduur verzetten.

Wijzigingen in het kader van de Wet flexibel werken

Na de invoering van de Wet flexibel werken kunnen werknemers niet alleen een verzoek doen tot aanpassing van de arbeidsduur, maar ook tot aanpassing van de werktijden (op welke uren wordt gewerkt) en de arbeidsplaats (waar wordt gewerkt). Daarbij gelden de volgende voorwaarden:

  • de werknemer moet tenminste 26 weken in dienst zijn voordat de gewenste aanpassing ingaat;
  • het verzoek moet twee maanden voor de gewenste ingangsdatum van de aanpassing schriftelijk zijn ingediend;
  • de werknemer dient de gewenste ingangsdatum, de omvang van de aanpassing van de arbeidsduur, de gewenste arbeidsplaats en de gewenste spreiding van de uren over de week kenbaar maken;
  • de werknemer kan één jaar na inwilliging of afwijzing van een verzoek tot aanpassing een nieuw verzoek indienen.

Het verzoek van de werknemer tot aanpassing van de arbeidsduur of de werktijden kan uitsluitend worden geweigerd indien zwaarwegende bedrijfsbelangen zich daartegen verzetten. Deze zware eis geldt niet voor een verzochte aanpassing van de arbeidsplaats: een dergelijk verzoek dient uitsluitend te worden overwogen, waarbij overleg met de werknemer dient plaats te vinden indien het verzoek om wijziging van de arbeidsplaats wordt afgewezen;

Indien niet een maand voor het beoogde ingangstijdstip van de aanpassing door de werkgever op het verzoek is beslist, worden zowel de arbeidsduur, de arbeidsplaats als de werktijd overeenkomstig het verzoek van de werknemer aangepast.

Uitzondering voor kleine werkgevers

De regeling is niet van toepassing op werkgevers met minder dan 10 werknemers. Een dergelijke werkgever dient een regeling te treffen met betrekking tot het recht van de werknemers op aanpassing van de arbeidsduur.

Ingangsdatum

Het is nog niet duidelijk wanneer de wet in werking treedt, omdat het aangenomen initiatiefwetsvoorstel nog door de regering moet worden bekrachtigd.

Meer weten? Kijk op ploumoverarbeid.nl