• Nieuws

Verlaging bezoldigingsmaximum topfunctionarissen in (semi)publieke sector aangenomen door Eerste Kamer

22 december 2014
Arbeidsrecht - Ploum over Arbeid

De Eerste Kamer heeft maandag 22 december 2014 de Wet verlaging bezoldigingsmaximum Wet Normering Topinkomens aangenomen. In dit wetsvoorstel is vastgelegd dat de salarisnorm voor topfunctionarissen in de publieke en semipublieke sector 100 in plaats van 130 procent van een ministersalaris wordt. Het is mogelijk een uitzondering te maken voor personen, maar ook voor groepen, indien bijzondere arbeidsmarktomstandigheden dat rechtvaardigen. In het wetsvoorstel worden ook wijzigingen voorgesteld voor salarissen van interne toezichthouders en interim-topfunctionarissen.

Ten tijde van de totstandkoming van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector, kortweg ‘WNT’, was het de verwachting dat het ministersalaris met 30 procent zou stijgen. Om die reden is toentertijd het bezoldigingsmaximum vastgesteld op 130 procent van een ministersalaris. Aangezien het ministersalaris niet is verhoogd en dat ook niet te verwachten is, wordt het bezoldigingsmaximum hierdoor teruggebracht naar 100 procent van een ministersalaris. Dit komt neer op € 178.000 bruto inclusief belaste kostenvergoedingen en de pensioenbijdrage van de werkgever. De wet treedt met ingang van 1 januari 2015 in werking.

Er is voor gekozen om de norm nog niet voor alle werknemers in de publieke en semipublieke sector te laten gelden, omdat dit veel ingrijpender is en een complexe wetswijziging vereist. Om die reden is nu eerst de verlaging van de norm voor topfunctionarissen voorgelegd. Minister Plasterk verwacht dat van deze wijziging al een dempende werking uitgaat ten opzichte van het salaris van alle werknemers in deze sector. In een apart – nog in te dienen – wetsvoorstel zal worden vastgelegd dat dit bezoldigingsmaximum niet alleen voor topfunctionarissen, maar voor alle medewerkers gaat gelden.

Ploum Over Arbeid houdt u op de hoogte »