• Nieuws

Update sector Transport & Logistiek – de waarde van vakantiedagen – wijziging per 1 januari 2019

10 oktober 2018
Arbeidsrecht - Transport en Logistiek

Achtergrond

De meeste werkgevers in de transport en logistiek sector zijn gebonden aan de cao voor het Beroepsgoederenvervoer over de weg en de verhuur van mobiele kranen. Op basis van artikel 64 van deze cao krijgt een werknemer op een vakantiedag acht diensturen uitbetaald. Tijdens de laatste cao-onderhandelingen hebben de vakbonden zich op het standpunt gesteld dat de chauffeurs recht hebben op een hogere beloning tijdens hun vakantiedagen. Zij baseren zich daarbij op een uitspraak van het Hof van Justitie EU uit 2011, waarin het Hof heeft bepaald dat het uitgangspunt is dat een werknemer tijdens zijn vakantie het “normale loon” moet ontvangen. Volgens het Hof heeft de werknemer tijdens zijn vakantie, naast zijn basissalaris, ook recht op doorbetaling van elk component van de totale beloning die intrinsiek samenhangt met de uitvoering van de taken. Naast het basissalaris hebben de werknemers volgens de vakbonden tijdens hun vakantie ook recht op het gemiddelde van de gemaakte overuren en de overurentoeslag.

De gedachte hierachter is met name dat overwerk in de praktijk verondersteld wordt onderdeel te zijn van de functie omdat dit dusdanig veel voorkomt en het praktisch onmogelijk is voor de chauffeurs om overwerk te weigeren. Er is tijdens de cao-onderhandelingen over de cao 2017-2020 geen overeenstemming bereikt over dit punt. Om die reden heeft o.a. vakbond CNV individuele werknemers aangespoord om zelf claims in te dienen bij werkgevers. Ook is CNV om de druk verder op te voeren, namens drie van haar leden een procedure begonnen als “proef” tegen twee transportbedrijven. De discussie over het vakantieloon speelt dus binnen de hele transport en logistiek sector.

Onderhandelingsresultaat

Tegelijkertijd zijn de cao-partijen opnieuw in onderhandeling gegaan over een oplossing voor deze discussie, hetgeen onlangs geleid heeft tot een onderhandelingsresultaat. De inhoud van dit onderhandelingsresultaat is als volgt:

  • Vanaf 2019 moeten werkgevers in de sector over vakantiedagen ook een bedrag betalen gelijk aan het gemiddelde bedrag dat in het voorafgaande kalenderjaar per dag is ontvangen aan een structurele vergoeding van overuren (inclusief de 30% toeslag) en zaterdag- en zondaguren voor zover deze de veertig uur per week overschrijden. In verband met het niet altijd structurele karakter van deze vergoedingen wordt dit bedrag vervolgens afgetopt op 22,75% van het functieloon.
  • Voor de jaren 2014-2018 is een compensatie afgesproken van EUR 750,- (uit te betalen in 3 termijnen). De voorwaarde hiervoor is dat de werknemers afstand doen van rechten op vergoeding van structurele toeslagen (gerelateerd aan overwerk) over 2014-2018. Immers werknemers kunnen in theorie nog steeds gaan procederen over de verstreken 5 jaren.

Alvorens deze afspraken definitief in de cao opgenomen kunnen worden, vindt er eerst ledenraadpleging plaats. Pas indien de leden van de diverse (werkgevers-/werknemers)verenigingen hebben ingestemd met het onderhandelingsresultaat, zijn de afspraken definitief.

Wij houden u op de hoogte van de verdere ontwikkelingen!

Meer informatie

Kim Prooij

M +31 6 1332 7710
E k.prooij@ploum.nl

Print dit artikel