• Nieuws

Update Netherlands Commercial Court

05 april 2017
Ondernemingsrecht

Als internationaal opererende onderneming sluit u geregeld vuistdikke overeenkomsten met buitenlandse partijen. Deze overeenkomsten zijn vaak niet opgesteld in het Nederlands, maar in het Engels. Daarnaast zult u wellicht ook buitenlandse experts hebben geraadpleegd tijdens de totstandkoming of tenuitvoerlegging van deze overeenkomsten. Wanneer er dan een geschil tussen u en uw wederpartij ontstaat en u naar de rechter moet, zult u in het Nederlands moeten procederen met een hoop extra vertaal- en tolkkosten als gevolg.

In Nederland is het momenteel nog niet mogelijk om in het Engels voor de Nederlandse rechter te procederen. Wel heeft de Hoge Raad beslist dat het mogelijk is om bewijsstukken in het Engels, Frans en Duits (eventueel voorzien van een vertaling) in een procedure te overleggen. Met het wetsvoorstel Netherlands Commercial Court beoogt de wetgever de mogelijkheid te creëren om in complexe, internationale handelsgeschillen te procederen in het Engels. Onlangs werd het wetsvoorstel ter consultatie gepubliceerd, inmiddels is de consultatieperiode verstreken.

In het huidige wetsvoorstel wordt een aantal wijzigingen voorgesteld voor het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en de Wet griffierechten burgerlijke zaken. Hieronder zullen de meest belangrijke wijzigingen worden aangestipt.

Wijzigingen Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering

De rechtbank Amsterdam en het gerechtshof Amsterdam zullen beide een nieuwe internationale handelskamer krijgen (Netherlands Commercial Court, hierna “NCC ”resp. Netherlands Commercial Court of Appeal, hierna “NCCA”) waar het mogelijk zal zijn om in het Engels te procederen.

 • Bevoegdheid van de rechter

Het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering regelt de inrichting van de civiele procedures in Nederland. Aan het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering zal artikel 30r worden toegevoegd, dit artikel zal de bevoegdheid van de rechters van de internationale handelskamers regelen. Deze rechters zijn bevoegd wanneer het een geschil betreft dat is ontstaan naar aanleiding van:

 • een rechtsbetrekking die ter vrije bepaling van partijen staat (bijvoorbeeld een vordering uit contract); en
 • het een internationaal geschil betreft; en
 • partijen uitdrukkelijk deze wijze van procesvoering zijn overeengekomen; en
 • het geen zaak betreft die tot de bevoegdheid van de kantonrechter behoort.

Wanneer het een zaak betreft waarin de voorzieningenrechter bevoegd is en partijen zijn overeengekomen om in het Engels bij de internationale handelskamer te procederen, is de voorzieningenrechter van de rechtbank Amsterdam mede bevoegd om de zaak in het Engels te behandelen.

Normaliter zal de rechter in deze zaken uitspraak doen in het Engels. Wanneer het echter een uitspraak betreft omtrent een verweer dat de internationale handelskamer niet bevoegd is, zal de rechter in het Nederlands uitspraak doen. Daarnaast zal het NCC-procesreglement (dat zal gelden voor de NCC en de NCCA) voorzien in de mogelijkheid om digitaal te procederen.

Overigens wijzigt het wetsvoorstel de regeling van internationale rechtsmacht van de Nederlandse rechter niet. Hierop blijven het Nederlands internationaal privaatrecht en de desbetreffende verdragen en EU-verordeningen van toepassing.

 • Tenuitvoerlegging

Een derde, niet bij de procedure betrokken partij in Nederland aan wie het vonnis moet worden betekend kan de tenuitvoerleggende partij verzoeken om een beëdigde vertaling van de voor tenuitvoerlegging vatbare onderdelen van de uitspraak. Deze partij zal hieraan moeten gehoorzamen.

Wijzigingen Wet griffierechten burgerlijke zaken

De Wet griffierechten burgerlijke zaken regelt welke bedragen verschuldigd zijn en de betaling hiervan aan de rechterlijke instanties in civiele procedures in Nederland. Aan de Wet griffierechten burgerlijke zaken zal artikel 9a worden toegevoegd. Voor zaken bij de internationale handelskamer zullen de volgende (aanzienlijk hogere) griffierechten verschuldigd zijn:

 • Rechtbank: EUR 15.000
 • Voorzieningenrechter rechtbank: EUR 7.500
 • Gerechtshof: EUR 20.000
 • Voorzieningenrechter gerechtshof: EUR 10.000

Op deze bedragen zijn de volgende uitzonderingen van toepassing:

 • wanneer een verweerder of belanghebbende betwist dat de internationale handelskamer bevoegd is, is hij het normale griffierecht verschuldigd (bij afwijzing van dit verweer zal het verschuldigde griffierecht alsnog worden verhoogd);
 • bij verwijzing door de internationale handelskamer naar een andere rechter wordt het griffierecht verminderd tot het normaal verschuldigde griffierecht, het te veel betaalde griffierecht zal worden teruggestort; en
 • bij verwijzing door een andere rechter naar de internationale handelskamer wordt het griffierecht vermeerderd.

Laatste stand van zaken

Inmiddels is de consultatieperiode verstreken en hebben verschillende relevante partijen overwegend positief gereageerd. De inhoud van het definitieve wetsvoorstel kan echter nog afwijken van het huidige voorstel.

Voordelen

Met dit wetsvoorstel wordt de mogelijkheid gecreëerd om in het Engels te procederen. Dit betekent dat partijen de extra kosten die zij normaliter kwijt zouden zijn aan vertalingen nu kunnen besparen. Daarnaast hoeft men ook geen tolk meer te regelen tijdens hoorzittingen en kunnen ook de buitenlandse experts gemakkelijker worden gehoord tijdens de procedure.

Wilt u meer weten?

Mocht u vragen hebben over welke mogelijkheden dit wetsvoorstel voor uw internationale handelspraktijk biedt, neem dan contact op met ons team ondernemingsrecht.