• Nieuws

Update: de Zesde anti-witwasrichtlijn

10 december 2019
Banking & Finance - Notariaat - Ondernemingsrecht

Op 12 november 2018 is Richtlijn (EU) 2018/1673 betreffende de strafrechtelijke bestrijding van het witwassen van geld, beter bekend als de Zesde anti-witwasrichtlijn (“AML6”), gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie. In deze update zetten wij de achtergrond en een aantal belangrijke wijzigingen van de AML6 uiteen.

Achtergrond

De huidige strafbaarstelling van het witwassen van geld is onvoldoende om het witwassen in de gehele Europese Unie op uniforme en kordate wijze te bestrijden. Door technologische ontwikkelingen zien autoriteiten zich geconfronteerd met nieuwe uitdagingen op het gebied van het bestrijden van witwassen en brengt het gebruik van virtuele valuta nieuwe risico’s en uitdagingen met zich die, om effectief te kunnen worden bestreden, uniform dienen te worden aangepakt. Met de introductie van nieuwe minimumregels ten aanzien van de strafrechtelijke aansprakelijkheid voor witwassen beoogt de AML6 hier verandering in te brengen.

Belangrijke wijzigingen

Definities
De AML6 voorziet in een uitbreiding van de “criminele activiteiten” die door EU-lidstaten moeten worden beoordeeld als basisdelicten voor witwassen. De AML6 introduceert 22 nieuwe basisdelicten, waaronder deelname aan een georganiseerde criminele groep en racketeering, milieucriminaliteit, fiscale misdrijven met betrekking tot directe en indirecte belastingen en cybercriminaliteit.

Daarnaast wordt door de AML6 niet alleen het plegen van een witwasdelict strafbaar gesteld, maar ook de medeplichtigheid aan, uitlokking van en poging tot het plegen van een dergelijk witwasdelict. EU-lidstaten moeten daarnaast ook bepaalde soorten witwasactiviteiten strafbaar gaan stellen wanneer deze worden verricht door de pleger van de criminele activiteit waarmee het goed is verkregen (het zogenaamde “self-laundering”). Het gaat hierbij niet alleen om bezit of gebruik van dit goed, maar ook om overdracht, omzetting, verhelen of verhullen. Een voorbeeld van self-laundering is het overdragen van geld wat door iemand is verkregen uit illegale wapenhandel.

Sancties
Verder moeten EU-lidstaten maatregelen nemen om te bewerkstelligen dat witwasdelicten kunnen worden bestraft met doeltreffende, evenredige en afschrikkende strafrechtelijke sancties. Zo dient op grond van de AML6 de maximumgevangenisstraf voor witwasdelicten te worden verhoogd naar ten minste vier jaar (dit was voorheen één jaar). EU-lidstaten moeten ook voorzien in aanvullende sancties en maatregelen zoals bijvoorbeeld boetes, een tijdelijke of permanente uitsluiting van door de overheid verleende voordelen of steun, een tijdelijk of permanent verbod op het uitoefenen van commerciële activiteiten of plaatsing onder toezicht van de rechter. Overigens heeft dit niet alleen betrekking op natuurlijke personen, maar ook op rechtspersonen voor zover de stafbare feiten zijn gepleegd in het voordeel van de rechtspersoon en door personen die een leidende functie bekleden binnen deze rechtspersoon.

Samenwerking tussen EU-lidstaten
Om de strafrechtelijke vervolging te bevorderen, worden onder de AML6 de internationale samenwerkingsmogelijkheden uitgebreid. Wanneer meerdere EU-lidstaten tot vervolging van hetzelfde witwasdelict kunnen overgaan, moeten zij samenwerken en dienen zij één lidstaat aan te wijzen waarin de vervolging zal plaatsvinden. Verder moeten EU-lidstaten maatregelen gaan invoeren waardoor de bevoegde autoriteiten efficiënter en effectiever hun onderzoek kunnen verrichten en kunnen samenwerken.

Nederlandse wetgeving

Uiterlijk 3 december 2020 moet de AML6 in de Nederlandse wetgeving zijn geïmplementeerd. Momenteel is er nog geen verdere informatie met betrekking tot de implementatie van de AML6 beschikbaar. Wij verwachten dat hier snel een update over wordt gepubliceerd.

Mocht u vragen hebben over de (gevolgen van de) AML6, dan kunt u contact opnemen met team Banking & Finance.