• Nieuws

Update: consultatie Algemene Leidraad Wwft en Sw 1977

25 februari 2020
Banking & Finance - Ondernemingsrecht

Op 3 februari 2020 is de consultatie voor de herziene versie van de Algemene Leidraad Wwft en Sw 1977 (de Leidraad) gesloten. In dit nieuwsbericht bespreken wij de achtergrond en het doel van de Leidraad en een aantal reacties op de consultatie.

De achtergrond en het doel van de Leidraad

De Vierde anti-witwasrichtlijn (Richtlijn (EU) 2015/849) is met de inwerkingtreding van de Implementatiewet Vierde anti-witwasrichtlijn op 25 juli 2018 in de Nederlandse wet- en regelgeving geïmplementeerd. Als gevolg van deze implementatie zijn de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (de Wwft) en onderliggende regelgeving op een aantal punten aanzienlijk gewijzigd. Daarnaast zijn voor de bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering niet alleen de (geïmplementeerde) Europese richtlijnen van belang, maar ook de internationale standaarden van de Financial Action Task Force (de FATF). De FATF is een internationaal samenwerkingsverband waarin afspraken zijn gemaakt met betrekking tot het tegengaan van witwassen en terrorismefinanciering.

Voor meer informatie over de Vierde anti-witwasrichtlijn, Vijfde anti-witwasrichtlijn en Zesde anti-witwasrichtlijn verwijzen wij naar onze eerdere nieuwsberichten.

De Leidraad vervangt zijn voorganger om, onder andere, de wijzigingen in de Wwft en de aanbevelingen en (niet-bindende) richtlijnen van de FATF te verwerken. De Leidraad treedt niet in de plaats van (bestaande) wet- en regelgeving en is ook niet een juridisch bindend document. Het doel van de Leidraad is handvatten te bieden voor en een nadere toelichting te geven bij de toepassing van de wettelijke verplichtingen op het gebied van het voorkomen van witwassen en terrorismefinanciering.

Reacties op de consultatie

Op de consultatie van de Leidraad zijn verschillende reacties gekomen, waaronder:

  • een verzoek om een duidelijkere uitleg over de samenhang tussen de verschillende leidraden (zoals de Leidraad en bijvoorbeeld de leidraad van De Nederlandse Bank met betrekking tot de Wwft en Sw 1977), waarbij de voorkeur wordt gegeven aan één specifieke algemene leidraad (zijnde de Leidraad) die wordt aangevuld door de meer specifieke leidraden van toezichthouders met betrekking tot bepaalde beroepsgroepen en/of dienstverleners;
  • een algemeen verzoek om meer gedetailleerdere uitleg en meer voorbeelden met betrekking tot specifieke onderwerpen zoals de reikwijdte van de onderzoeksplicht, de intensiteit van het onderzoek en het monitoren van de cliënt, wanneer welke bewijsstukken vereist zijn, de identificatie van de uiteindelijk belanghebbende (de UBO) en het melden van ongebruikelijke transacties;
  • een verzoek om de motie Bruins, welke ingaat op de status van bestuurders van ANBI’s (algemeen nut beogende instellingen) in het UBO-register, te verwerken in de Leidraad; en
  • een verzoek om verduidelijking met betrekking tot het aanmerken van een pseudo-UBO.

Of en hoe de Leidraad wordt aangepast als gevolg van de reacties op de consultatie is nog niet bekend. Naar alle waarschijnlijkheid zal de Leidraad op korte termijn weer moeten worden aangepast vanwege onder andere de voorgenomen wijziging van de Wwft als gevolg van de implementatie van de Vijfde anti-witwasrichtlijn.

Mocht u vragen hebben over (de gevolgen van) de Leidraad, dan kunt u contact opnemen met het team Banking & Finance.