• Nieuws

Toezicht op private lease: AFM verzoekt Minister Financiën tot introductie van vergunningplicht

12 mei 2020
Banking & Finance

Onlangs heeft de AFM de Minister van Financiën in haar wetgevingsbrief van 30 maart 2020 verzocht private lease producten onder gedragstoezicht te stellen. In haar nieuwsbrief van 8 mei 2020 heeft de AFM verder uiteengezet wat de achtergrond van haar verzoek is.

Private lease producten (operational lease) heeft de afgelopen jaren voor diverse producten een enorme vlucht genomen. Met name ter vervanging van het kopen van een auto is private lease een steeds vaker gebruikte vorm van financiering, maar ook ten aanzien van witgoed, televisies en computers wordt een enorme toename gesignaleerd. Momenteel is het aanbieden van private lease producten, in tegenstelling tot bijvoorbeeld consumptief krediet en huurkoop, niet onderhevig aan toezicht uit hoofde van de Wet op het financieel toezicht (Wft). Hoewel het product in beginsel kwalificeert als krediet in de zin van de Wft, is het op grond van art 1:20 lid 1 sub c Wft uitgezonderd van toezicht, omdat destijds bepaald is dat huur en verhuur van roerende zaken niet onder financieel toezicht zou moeten worden geplaatst.

De AFM is van mening dat de impact van private lease producten minstens zo omvangrijk kan zijn als die van consumptief krediet en huurkoop producten. Private lease zou feitelijk veel gelijkenissen vertonen met goederen krediet, een vorm van consumptief krediet, waar wel uitgebreide toezichtrechtelijke voorschriften op van toepassing zijn.

Het ontbreken van toezicht en regels ten aanzien van bijvoorbeeld (pre) contractuele informatie maakt dat het voor consumenten niet altijd duidelijk is welke verplichtingen zij aangaan en welke kosten er met het aangaan van een private lease gepaard gaan. Consumenten lopen het risico financieel in de problemen te komen op het moment dat zij niet langer aan de verplichtingen onder de leaseovereenkomst kunnen voldoen. De AFM signaleert een groeiend aantal consumenten dat dergelijke problemen ervaart.

Er is samenvattend sprake van een ongelijk speelveld met het huidige gereguleerde consumptief krediet met vergelijkbare risico’s voor consumenten” aldus de AFM.

De AFM pleit daarom voor regulering van en toezicht op private lease producten en de introductie van een vergunning- en doorlopend toezichtregime gelijk aan het huidige regime dat van toepassing is op consumptief krediet. De AFM is momenteel de wijze van toezicht nader aan het uitwerken. Als mogelijke maatregelen noemt de AFM:

  • toepassen van leennormen zoals gebruikt in het kader van consumptief krediet
  • verplichte registratie van (langdurige) leasecontracten bij BKR
  • voorwaarden ten aanzien van kosten (wettelijk maximum)
  • regels ten aanzien van reclame

Het Banking & Finance team van Ploum zal u door middel van nieuwsberichten op de hoogte houden van de ontwikkelingen ten aanzien van de introductie van financieel toezicht op private lease producten.

Heeft u vragen naar aanleiding van deze nieuwsbrief, neemt u dan vrijblijvend contact op met Matthijs Bolkenstein (m.bolkenstein@ploum.nl of +31646630866), Lucas Lustermans (l.lustermans@ploum.nl of +31619850096) of Joost Kool (j.kool@ploum.nl of +31610177339).