• Zorg

Voor uw zorginstelling is van belang om van de voortdurende ontwikkelingen in de zorgsector op de hoogte te blijven. Uw organisatie moet immers toekomstbestendig zijn en wil beslissingen kunnen baseren op de actuele stand van zaken. Het bijhouden van alle wijzigingen in wet- en regelgeving is echter bijna een dagtaak, terwijl u juist uw aandacht primair op de zorg voor uw patiënt of cliënt wilt richten.

Juridische ondersteuning door Ploum

Bij de specialisten van Ploum kunt u terecht met vrijwel al uw juridische vragen. Wij adviseren u bijvoorbeeld bij zorgbrede projecten of nieuwe initiatieven en kunnen snel de juridische aandachtspunten benoemen. Omdat wij uit ervaring weten dat vaak een integrale juridische benadering noodzakelijk is, hebben wij onze kennis en ervaring op verschillende relevante rechtsgebieden gebundeld in een multidisciplinair team Zorg. De bindende factor tussen de advocaten en notarissen in dit team is onze kennis van en ervaring binnen de gezondheidszorg.

Bij Ploum staat de zorg voor onze cliënten voorop, net als bij u. Wij werken voor met name zorgaanbieders zoals ziekenhuizen, zelfstandige behandelcentra, revalidatiecentra, verpleeg- en verzorgingsinstellingen, thuiszorgorganisaties, huisartspraktijkgroepen, arbodiensten en de preventieve gezondheidszorg. Daarnaast zijn wij actief voor toeleveranciers in de zorgsector. Wij werken snel, efficiënt en kostenbewust aan werkende oplossingen.

Onze expertise binnen de zorg

Arbeidsverhoudingen en medezeggenschap
CAO, Medezeggenschap en arbeidsverhoudingen, Wet op de Medische Keuringen, Arbeidsomstandighedenwet, reorganisaties en outsourcing van activiteiten, WNT

Aanbestedingsrecht
Eventuele aanbestedingsplicht zorginstellingen, aanbesteding WMO, inkoop zorg door zorgverzekeraars

Gezondheidsrecht
Tariefbeschikkingen NZa bekostiging zorginstellingen, Kwaliteitswet zorginstellingen, Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst, Wet klachtrecht cliënten zorgsector, Wet Medezeggenschap Cliënten Zorgsector

Mededingingsrecht
Fusies en overnames, ketenzorg en andere samenwerkingsverbanden, compliance, machtspositie/aanmerkelijke marktmacht, Wet marktordening gezondheidszorg, procedures bij ACM of NZa

Ondernemingsrecht
Herstructureringen, oprichten ZBC’s, Wet Toelating Zorginstellingen, Zorgbrede governance code, winstuitkering door zorginstellingen

Privacy
Medisch beroepsgeheim, elektronisch patiëntendossier, gegevensuitwisseling, wetenschappelijk onderzoek, verwerkersovereenkomsten, AVG

Voorbeelden van onze expertise in de zorgsector

  • Fusiemeldingen ACM/NZa - Goedkeuring overname Stichting Warmande door Stichting ZorgSaam Zorggroep Zeeuws-Vlaanderen op basis van uniek – niet eerder door ACM gehonoreerd – reddingsfusieverweer

  • Onderzoeken ACM/NZa – Bijstand verleend aan meerdere zorgcliënten tijdens bedrijfsbezoeken van en procedures bij NZa en ACM

  • Tariefregulering NZa – Geslaagd bezwaar en beroep tegen tariefbeschikking NZa voor hyperbare zuurstoftherapie

  • Beoordeling samenwerking – Mededingingsrechtelijk advies en informele afstemming met ACM over unieke combinatievorming door alle inschrijvende zorgaanbieders op een Wmo-aanbesteding

  • Advies zorgovereenkomsten – Procedure voor grote thuiszorgaanbieder tot in beroep bij Hof Arnhem over opzegging zorgovereenkomst met cliënt

  • Contracteren met zorgverzekeraars – Geslaagd kort geding voor een zbc tegen VGZ over onredelijke contractvoorwaarden en verplichting tot dooronderhandelen

Ploum is samenwerkingspartner van ZorgZijn Werkt.