• Nieuws

Streep door transitievergoeding voor langdurig arbeidsongeschikte werknemer?

21 maart 2016
Arbeidsrecht - Ploum over Arbeid

Op onze website verscheen eerder een artikel over twee uitspraken van kantonrechters, waarin zij zich uitlieten over de mogelijkheid om een slapend dienstverband in stand te houden om betaling van de transitievergoeding te vermijden. De rechtspraak tot dan toe leidde tot de conclusie, dat het mogelijk lijkt om de verschuldigdheid van de transitievergoeding te voorkomen door het dienstverband met een langdurig arbeidsongeschikte werknemer in stand te houden.

Nieuwe rechterlijke uitspraak

De door de kantonrechters in de twee besproken uitspraken uitgezette lijn is in een uitspraak van 3 februari 2016 doorgetrokken. De kantonrechter wees een door de werkneemster ingediend verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst toe, maar de eveneens verzochte transitievergoeding en billijke vergoeding af. De werkneemster, die terminaal ziek was en op verzoek van de werkgever vervroegd een IVA-uitkering had aangevraagd en verkregen, stelde zich op het standpunt dat de werkgever (ernstig) verwijtbaar had gehandeld door (onder andere) de arbeidsovereenkomst in stand te houden met als enige reden de transitievergoeding te vermijden.

De kantonrechter volgde de werkneemster in haar redenering, dat de werkgever de arbeidsovereenkomst uitsluitend in stand hield om de transitievergoeding niet te hoeven betalen. De kantonrechter verwees daarbij naar een eerdere uitlating van Minister Asscher, inhoudende dat deze handelwijze kan worden betiteld als “onfatsoenlijk werkgeverschap”. Hieruit volgde volgens de kantonrechter echter niet, dat sprake was van ernstig verwijtbaat handelen. Daarbij merkte de kantonrechter op, dat in Nederland geen ontslagplicht voor werkgevers geldt.

Bereidheid van Minister Asscher om transitievergoeding te schrappen voor langdurig arbeidsongeschikte werknemers

Minister Asscher heeft aan NU.nl laten weten bereid te zijn de transitievergoeding te schrappen voor werknemers, die na twee jaar ziekte worden ontslagen. Voorwaarde is dan wel dat de werkgever zich aantoonbaar goed heeft ingespannen om re-integratie mogelijk te maken.

Conclusie

Na de kantonrechters lijkt ook Minister Asscher “om”: het wordt niet als redelijk ervaren, dat een werkgever na twee jaar loondoorbetaling bij ziekte ook nog de transitievergoeding moet betalen.

Let ook op de risico’s bij slapende dienstverbanden!

Indien de WWZ op dit punt wordt aangepast, voorkomt dit wellicht het op grote schaal in stand houden van slapende dienstverbanden met alle daarbij behorende risico’s en daarmee gepaard gaande complicaties. In een vorig artikel wezen wij op potentiële risico’s. Een ander belangrijk risico is dat (wellicht op termijn) bij reorganisaties het personeelsbestand geen getrouwe weergave meer vormt van het aantal daadwerkelijke werkzame personen en de problemen die dan ontstaan in de afspiegeling.

 

Wilt u meer weten? Kijk op ploumoverarbeid.nl.