• Nieuws

Start-it-up! Waar je juridisch op moet letten als je een onderneming start (overeenkomsten)

24 juni 2019
Commerciële contracten - Start-up

Het startup team van Ploum staat startende ondernemers graag bij bij de juridische vormgeving van de bedrijfsorganisatie. Deze maand behandelen we het onderdeel: het sluiten van een overeenkomst. Waar moet je op letten als je een overeenkomst sluit?

Totstandkoming overeenkomsten door aanbod en aanvaarding

Een overeenkomst komt tot stand door aanbod en aanvaarding daarvan. Een aanbod moet duidelijk zijn omtrent de kernverplichtingen. Aanvaarding is een wilsverklaring en moet in beginsel zien op het gehele aanbod. Als een aanbod slechts op enkele punten wordt aanvaard komt in beginsel geen overeenkomst tot stand. In dat geval is mogelijk sprake van een nieuw aanbod dat zou kunnen worden geaccepteerd door de wederpartij.

Zowel het aanbod als de aanvaarding kunnen in iedere vorm geschieden (mondeling, schriftelijk maar kan ook opgesloten liggen in gedragingen). Om het proces van aanbod en aanvaarding goed te laten verlopen is het van belang goed na te denken over de vorm en inhoud van uw aanbieding/offerte en aanvaarding/opdrachtbevestiging.

Algemene voorwaarden

Indien u uw eigen algemene voorwaarden van toepassing wilt laten zijn op de overeenkomst, dan dient u het volgende te doen om daadwerkelijk een beroep op uw algemene voorwaarden te kunnen doen:

 • De algemene voorwaarden van toepassing verklaren –> in uw offerte bijvoorbeeld;
 • Een redelijke mogelijkheid bieden om tijdig kennis te nemen van algemene voorwaarden;
  Hoe? –> ter hand stellen (uiterlijk tijdens of voor het sluiten van een overeenkomst);
 • Indien ter hand stellen redelijkerwijs niet mogelijk is, dient op een andere manier redelijke gelegenheid te worden geboden om kennis te nemen van de algemene voorwaarden –> ter inzage, deponeren bij de Kamer van Koophandel of griffie rechtbank + toezenden op verzoek (let op: dit is een uitzondering!).

Indien u contracteert in een elektronische omgeving en u wilt uw eigen voorwaarden van toepassing laten zijn op de overeenkomst, dan dient u het volgende te doen om daadwerkelijk een beroep op uw algemene voorwaarden te kunnen doen:

 • De algemene voorwaarden van toepassing verklaren;
 • Een redelijke mogelijkheid bieden om tijdig kennis te nemen van algemene voorwaarden –> Opslaan (downloaden) + toegankelijk voor latere kennisneming (opslaan/pdf);
 • Redelijkerwijs niet mogelijk? –> vindplaats voor kennisneming langs elektronische weg + toezenden op verzoek (let op: dit is een uitzondering!)

Indien u tenslotte contracteert als dienstenverrichter en u wilt uw eigen voorwaarden van toepassing laten zijn op de overeenkomst, dan dient u het volgende te doen om daadwerkelijk een beroep op uw algemene voorwaarden te kunnen doen:

 • Van toepassing verklaren;
 • Verstrekking algemene voorwaarden:
  – Op eigen initiatief door de dienstverrichter;
  – Op de plaats waar de dienst wordt verricht of het contract wordt gesloten, mits gemakkelijk toegankelijk;
  – Langs elektronische weg op een door de dienstverrichter meegedeeld adres;
  – Door opname in aan de afnemer verstrekte informatiedocumenten waarin de diensten van de dienstverrichter in detail worden beschreven.

Meer informatie

Iris Brinkhof

M +31 6 1255 6792
E i.brinkhof@ploum.nl

Sabin Tigu

M +31 6 2269 3321
E s.tigu@ploum.nl

Print dit artikel