• Nieuws

Regeerakkoord reeks #3: De transitievergoeding

06 november 2017
Arbeidsrecht - Ploum over Arbeid

Reeks Regeerakkoord: de transitievergoeding

In dit verdiepende artikel over het regeerakkoord gaan wij in op de transitievergoeding. Deze ontslagvergoeding wordt binnenkort op diverse punten gewijzigd. Welke punten zijn voor u van belang?

Transitievergoeding

Bij de invoering van de WWZ is een wettelijke ontslagvergoeding geïntroduceerd: de transitievergoeding. Iedere werknemer die langer dan twee jaar in dienst is geweest, en wiens arbeidsovereenkomst wordt beëindigd op initiatief van de werkgever, heeft recht op deze vergoeding. De transitievergoeding wordt berekend op basis van arbeidsduur: voor elk gewerkt blok van 6 maanden bestaat recht op 1/6e maandsalaris. Na 10 jaar in dienst is dat 1/4e maandsalaris per gewerkt blok van 6 maanden. Indien de werknemer ouder is dan 50 én hij is langer dan 10 jaar in dienst, dan geldt dat hij 1/2e maandsalaris ontvangt per na zijn vijftigste verjaardag gewerkt blok van 6 maanden. De transitievergoeding is gemaximeerd op € 77.000,- in 2017 en op € 79.000,- in 2018.

Nieuwe berekening

Bovenstaande berekeningswijze komt in de toekomst echter te vervallen. Het kabinet is namelijk van plan om elke werknemer vanaf de start van de arbeidsovereenkomst recht te geven op de transitievergoeding. Dit betekent dat een werknemer wiens jaarcontract op initiatief van de werkgever niet wordt verlengd, ook recht heeft op een transitievergoeding. In dit geval gaat het dan om een bedrag van tweemaal een 1/6e maandsalaris.

Ook wordt de regeling voor werknemers die langer dan 10 jaar in dienst zijn afgeschaft. Ongeacht de lengte van het dienstverband geldt dus: voor elk gewerkt blok van 6 maanden bestaat recht op 1/6e maandsalaris. De regeling voor werknemers ouder dan 50 wordt overigens wel gehandhaafd.

Het volgende rekenvoorbeeld laat het verschil zien:

Werknemer X is op zijn 20e begonnen bij zijn huidige werkgever. Hij is inmiddels 25 jaar in dienst en is nu 45 jaar oud. Zijn laatstverdiende maandsalaris is € 3.000,-. Welke transitievergoeding ontvangt deze werknemer indien de kantonrechter de arbeidsovereenkomst ontbindt?

Huidige situatie: € 32.500,-.

  • Eerste 10 jaar = 20 blokken recht op 1/6e maandsalaris (€ 500,-). Totaal € 10.000,-
  • Volgende 15 jaar = 30 blokken recht op 1/4e maandsalaris (€ 750,-). Totaal € 22.500,-

Toekomstige situatie: € 25.000,-

  • Alle 25 jaar = 50 blokken recht op 1/6e maandsalaris (€ 500,-). Totaal € 25.000,-.

Andere wijzigingen

Er komen echter nog meer wijzigingen in de transitievergoeding. Wij zetten die hier op een rij:

  • Er kunnen in de toekomst meer scholingskosten in mindering worden gebracht op de transitievergoeding. Voortaan mag scholing binnen de eigen organisatie, gericht op een andere functie dan de eigen functie, ook in mindering worden gebracht op de transitievergoeding.
  • De transitievergoeding die betaald wordt aan een werknemer die uit dienst gaat na 2 jaar ziekte, zal worden gecompenseerd. Wij schreven hier eerder een update over. De compensatie wordt door het UWV betaald uit het Algemeen Werkloosheidsfonds (Awf), waar een premieverhoging tegenover staat. De transitievergoeding wordt gecompenseerd bij het niet verlengen van een tijdelijke arbeidsovereenkomst waarbij de werknemer ziek is op de einddatum, bij ontbinding of opzegging wegens het feit dat de werknemer de bedongen arbeid niet meer kan verrichten, en bij een beëindiging met wederzijds goedvinden wegens langdurige ziekte. De compensatie kan echter nooit hoger zijn dan het bedrag van de wettelijke transitievergoeding op het moment dat de werknemer 2 jaar ziek is.
  • Bij een bedrijfseconomisch ontslag kan met de bonden worden afgesproken dat er een alternatief voor de transitievergoeding komt, zoals scholing, outplacement of een bovenwettelijke WW-uitkering. Op dit moment moet de waarde daarvan gelijkwaardig zijn aan de transitievergoeding. Het kabinet schaft dit vereiste af en laat het aan cao-partijen om afspraken te maken over alternatieven die al dan niet gelijkwaardig zijn aan de transitievergoeding.
  • Het wordt gemakkelijker om een beroep te doen op de Overbruggingsregeling transitievergoeding. Dit is een regeling voor kleine werkgevers (max. 25 werknemers) die arbeidsovereenkomsten moeten beëindigen wegens een slechte financiële situatie. Onder de overbruggingsregeling wordt de transitievergoeding berekend op basis van de dienstjaren vanaf 1 mei 2013, omdat uitbetaling van de volledige transitievergoeding vaak niet gevergd kan worden van kleine werkgevers die in financiële nood verkeren.
  • Tot slot komt het kabinet met voorstellen om de transitievergoeding ook in andere gevallen dan langdurige ziekte te compenseren. Het gaat dan om bedrijfssluitingen wegens pensionering of wegens ziekte.

Vervolg

Met deze wijzigingen komt het kabinet vooral het MKB tegemoet. Zij gingen vaak gebukt onder de zware financiële verplichtingen die de transitievergoeding met zich bracht, zeker indien sprake was van een bedrijfseconomisch ontslag of langdurige ziekte van een werknemer. De winst voor werknemers zit hem in het feit dat zij nu vanaf de start van hun dienstverband recht hebben op de transitievergoeding.

Wij houden u uiteraard op de hoogte over al deze wijzigingen. Meer weten over de transitievergoeding of andere ontslagvergoedingen? Neem dan contact op met onze sectie Arbeidsverhoudingen & Medezeggenschap.

Meer lezen over het regeerakkoord?

Wij publiceren de komende weken een reeks artikelen over het regeerakkoord. Wilt u ook meer lezen over het regeerakkoord? Abonneer u dan op Ploum over Arbeid en ontvang automatisch alle artikelen over de transitievergoeding, flexwerk, de zieke werknemer en de zzp’er.

Eerder verscheen al de artikelen “Regeerakkoord reeks #1: Ontslagrecht versoepeld, arbeidsrecht gemoderniseerd” en “Regeerakkoord reeks #2: Het versoepelde ontslagrecht” , Regeerakkoord reeks #4 zzp ‘ers en #5 De zieke werknemer en #6 flexwerk.