• Nieuws

Rechterlijke AVG-uitspraken

24 mei 2019
Privacy - IT & privacy - Privacy - Technologie, media & telecom

Een greep uit de jurisprudentie en publicaties van de AP in het afgelopen jaar

Civiel recht

 • Het recht op inzage betekent niet automatisch recht op kopieën van stukken waarin persoonsgegevens voorkomen, maar wel recht op een volledig en begrijpelijk overzicht van de verwerkte persoonsgegevens | ECLI:NL:RBNHO:2019:4283
 • Publicatie van video-opname van politieagenten kan verwerking van persoonsgegevens voor journalistieke doeleinden zijn | HvJ EU 14 februari 2019, C‑345/17, ECLI:EU:C:2019:122
 • De beheerder van een Facebook fanpagina is samen met Facebook verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens | HvJ EU 5 juni 2018, C-210/16, ECLI:EU:C:2018:388
 • Voorzieningenrechter verbiedt NRC de naam en foto van eiser te vermelden in/bij artikel over ‘grensoverschrijdend gedrag’. | ECLI:NL:RBAMS:2019:3451
 • AVG is van toepassing op BKR-registraties, beroep op recht op verwijdering niet toegewezen | ECLI:NL:RBMNE:2018:5020
 • Artikel Story over partner bekende tv-presentatrice geen inbreuk privacy | ECLI:NL:RBAMS:2018:7397
 • Afbeelden van sekswerker op tv is een verwerking van een bijzonder persoonsgegeven, maar valt onder journalistiek-exceptie AVG (dus geen verwerkingsverbod) | ECLI:NL:GHAMS:2018:3546
 • De rechtbank geeft omstandigheden die moeten worden meegenomen in de overweging of – en in hoeverre – een bank medische gegevens van een schuldenaar aan een schuldeiser mag verstrekken zodat deze zich in redelijkheid kan beraden op een akkoord ex art. 287a Fw | ECLI:NL:RBNNE:2018:3788
 • (Voorzieningen)rechter acht zichzelf ‘verwerker’ bij het doorzenden van stukken aan partijen en splitst zaak om delen vertrouwelijke informatie te voorkomen | ECLI:NL:RBNNE:2018:5385
 • Videobeelden van een woning zonder vermelding van de naam van de bewoner, de straat en de gemeente waar de woning is gelegen is geen persoonsgegeven | ECLI:NL:RBZWB:2018:4139
 • Verwijderingsverzoek Google-zoekresultaten, belangenafweging valt uit in het voordeel van verzoekster (arts); Het is niet zomaar toegestaan een zwarte lijst (van artsen) op te stellen en te gebruiken met persoonsgegevens over onrechtmatig of hinderlijk gedrag | ECLI:NL:RBAMS:2018:8606
 • Het verwerken van persoonsgegevens in strijd met de AVG is onrechtmatig jegens de betrokkene, waardoor de betrokkene zich tot de civiele rechter kan wenden met een vordering tot het staken of ongedaan maken van het onrechtmatig handelen | ECLI:NL:RBROT:2018:7070
 • Er is voor Facebook een toereikende grondslag in de zin van art. 6 lid 1 AVG om gegevens te verstrekken indien de gegevens noodzakelijk zijn om op te kunnen treden tegen niet-particuliere inbreukmakers van auteurs- en merkrechten | ECLI:NL:RBAMS:2018:9362

Arbeidsrecht

 • Werknemer heeft recht op inzage in het personeelsdossier | ECLI:NL:RBMNE:2018:3624
 • Verwerking door onderzoeksbureau van persoonsgegevens werknemer rechtmatig wegens gerechtvaardigd belang werkgever dat inbreuk op privacy rechtvaardigde; verzoek tot inzage afgewezen wegens gebrek aan belang | ECLI:NL:RBAMS:2019:2166
 • Verbod op het gebruik maken van een in het kader van een arbeidsconflict opgesteld rapport is afgewezen, art. 17 AVG wissen van gegevens is geen absoluut recht | ECLI:NL:RBAMS:2018:7398, r.o. 4.8

Bestuursrecht

 • De staatssecretaris van Financiën schendt de privacywetgeving door het Burgerservicenummer (BSN) van zelfstandige ondernemers te verwerken in hun btw-identificatienummer. | ECLI:NL:RBAMS:2019:2295
 • Gegevens over herkomst en ras zijn bijzondere gegevens en mogen zonder doel en uitzonderingsgrond niet worden bewaard | ECLI:NL:RBMNE:2018:4404

Overige

Onderzoek AP

Jaarverslag AP & Boetebeleidsregels

Meer informatie

Nina Witt

M +31 6 30 29 34 05
E n.witt@ploum.nl

Print dit artikel