• Nieuws

Pensioen in eigen beheer

26 januari 2017
Notariaat - Ondernemingsrecht notariaat

Wijzigingen per 1 april 2017

Naar verwachting zal op 1 april a.s. dan toch de “Wet Uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen” in werking treden, zulks met terugwerkende kracht per 1 januari 2017.

Op 23 december 2016 was het wetsvoorstel aangehouden door de Eerste Kamer vanwege de bezwaren uit de praktijk, dat de lasten van de toekomstige indexatie van de opgebouwde pensioenaanspraken, op het moment van afkoop of omzetting in een oudedagsverplichting, niet aftrekbaar waren. De Staatssecretaris van Financiën heeft op 23 januari een novelle naar de Tweede Kamer gestuurd met een aanpassing van de regeling waarin aan die bezwaren wordt tegemoet gekomen, met de mogelijkheid om die lasten ten laste van de winst te brengen. Bij afkoop kan dat in één keer, bij omzetting in een oudedagsverplichting kan dat in gelijke jaarlijkse delen.

Hierna ga ik kort in op de problematiek voor de directeur-grootaandeelhouder (DGA) met betrekking tot de uitfasering van het pensioen in eigen beheer (PEB).

De wet regelt de afschaffing van de mogelijkheid tot opbouw van het PEB. Reden is een gewenste vereenvoudiging van de regeling en de verminderde aantrekkelijkheid om zelf pensioen op te bouwen door de lage rente. Veel bv’s kampen met een ‘onderdekking’. Door enorme verschillen tussen de fiscale en de commerciële waardes van het PEB komen DGA’s in de problemen. Dit vertekent namelijk de balans van de bv zodat er bijvoorbeeld geen winstuitkering kan worden gedaan, omdat er weinig beschikbaar vermogen is. Ook bij echtscheiding komt de DGA in de problemen, omdat er onvoldoende middelen zijn om te voldoen aan de verplichtingen jegens de ex-echtgenoot.

Wat houden de maatregelen in?

Vanaf 1 januari kunt u geen bedragen meer storten.

Wat te doen met het opgebouwde pensioen?

U kunt uw pensioen belastingvrij afstempelen tot het bedrag van de boekwaarde.

Dan zijn er drie opties: aanhouden, afkopen of omzetten in een oudedagsverplichting.

  1. Als u niets doet en het pensioen aanhoudt, kan het betekenen dat uw bv geen ruimte meer heeft om dividend uit te keren. Bij een hoge rekening-courantstand is het gunstiger om voor afkopen of omzetten te kiezen.
  2. Bij omzetting in een oudedagsverplichting moet u zich realiseren dat de bv straks nog 20 jaar moet blijven bestaan totdat de resterende termijnen zijn voldaan. Als u of uw erfgenamen de verplichting in één keer aflossen dan is belasting verschuldigd.
  3. Bij afkoop in 2017 haalt u de belastingheffing naar voren en krijgt u een belastingkorting van 34,5% van de fiscale waarde van de pensioenverplichtingen per 31 december 2015. Over de jaren 2018 en 2019 bedraagt deze korting nog 25 respectievelijk 19,5%. Het goede nieuws is dat er geen revisierente hoeft te worden betaald. De heffing moet in één keer worden betaald. Daar moet uw bv dan wel de liquiditeiten voor hebben. Als u op termijn in een lager IB-tarief komt, loont het misschien om te wachten met de afkoop.

De Belastingdienst vraagt om een schriftelijke toestemming van uw partner voor de wijziging. Uw keuze kan een flinke financiële aderlating voor uw partner betekenen. Misschien moeten uw huwelijkse voorwaarden worden aangepast. De notaris kan u aan de hand van de berekening van de fiscalist adviseren over het vastleggen van de afspraken met uw partner.

Samengevat:

als een DGA gestopt is met de opbouw van pensioen in eigen beheer heeft hij drie keuzes: niets doen, afkopen of omzetten in een oudedagsverplichting. Die kunnen onder meer afhangen van: voldoende cash, de rekening-courantstand met de bv en de vraag of de (ex)partner meewerkt aan de wijziging van de pensioenbrief.

Jolande van Loon, 26 januari 2017

Meer informatie

Print dit artikel