• Nieuws

Overdracht van een vordering: hoe zit het ook al weer?

30 maart 2020
Banking & Finance

De overdracht, ook wel cessie genoemd, van een vordering is het overdragen van een vordering van de ene partij (de crediteur) op een andere partij (de debiteur) aan een andere partij (de derde). Hoe komt een cessie van een vordering die een crediteur op een debiteur heeft aan een derde nu precies tot stand?

Cessie kan plaatsvinden door het passeren van een notariële akte door een notaris dan wel door het aangaan van partijen van een onderhandse akte welke akte moet worden geregistreerd bij de Belastingdienst. Daarbij hoeft in beide gevallen de debiteur geen partij te zijn. Cessie kan daarnaast plaatsvinden door een onderhandse akte tussen de crediteur en de verkrijgende partij en mededeling daarvan aan de debiteur. Ook in dat geval hoeft de debiteur geen partij te zijn. Wanneer de debiteur wel partij is, is een afzonderlijke mededeling (zie hierna) evenwel niet meer vereist. De debiteur is van de cessie immers al op de hoogte nu hij de akte medeondertekend.

Let op: in alle gevallen is een debiteur wel pas ná mededeling van de cessie verplicht te betalen aan de verkrijgende partij van de vordering. Alleen door mededeling kan worden voorkomen dat de debiteur nog bevrijdend kan betalen aan haar voormalige crediteur. Tot het moment dat de debiteur een mededeling heeft ontvangen van de cessie, zal de debiteur kwijting moeten worden verleend voor betaling aan de voormalige crediteur. Na mededeling kan de debiteur slechts bevrijdend een betaling verrichten aan en gekweten worden door de verkrijger van de vordering.

Samenvattend: wil men als crediteur een vordering op een debiteur leveren (en daarmee overdragen) aan een derde, dan dient er een akte (een schriftelijk stuk ondertekend door zowel de crediteur als verkrijgende partij die strekt tot levering van de vordering op de debiteur door de crediteur aan de verkrijgende partij) te worden opgemaakt. Die akte moet (i) notarieel worden verleden (i.e. door een notaris te worden gepasseerd), of (ii) worden geregistreerd bij de Belastingdienst of (iii) de overdracht krachtens de akte moet aan de debiteur worden medegedeeld, wil er van een rechtsgeldige levering (cessie) van de vordering sprake zijn. De debiteur zal pas bevrijdend betalen aan de verkrijgende partij na mededeling van de cessie.

Heeft u vragen over het overdragen van vorderingen of bent u van plan vorderingen over te dragen, neemt u dan vrijblijvend contact op met Lucas Lustermans (l.lustermans@ploum.nl of +31619850096), Matthijs Bolkenstein (m.bolkenstein@ploum.nl of +31646630866) of Joost Kool (j.kool@ploum.nl of +31610177339).