• Nieuws

Omwonenden geen belanghebbenden bij de subsidieverlening voor een zonne- of windpark

12 juli 2018
Energie

Het CBB heeft in twee uitspraken uitgemaakt dat omwonenden géén rechtstreeks belanghebbenden zijn bij subsidieverlening voor een zonnepanelenpark en een windpark. Zij kunnen dus géén ontvankelijk bezwaar maken tegen de subsidieverkrijging en kunnen géén ontvankelijk verzoek indienen voor intrekking van een reeds verleende subsidie.

Het CBB volgt daarmee de lijn in eerdere rechtspraak. In het bestuursrecht kunnen alleen belanghebbende opkomen tegen besluiten van bestuursorganen. Op grond van artikel 1:2 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) wordt onder belanghebbende verstaan, degene wiens belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken. Volgens vaste rechtspraak moet er een voldoende direct geraakt belang zijn; voldoende causaal verband tussen de gevolgen van een besluit en de belangen van een partij.

Bij subsidieverlening is in de rechtspraak bepaald dat als belanghebbende kan worden aangemerkt de aanvrager of een concurrent die rechtsreeks gevolgen ondervindt op zijn of haar concurrentiepositie. Omwonenden zijn niet ontvankelijk in hun bezwaar omdat omwonende géén belanghebbende zijn in de zin van artikel 1:2 Awb bij een subsidieverlening.

Uitspraken: CBB 16 november 2017, ECLI:NL:CBB:2017:368 en CBB 16 november 2016, ECLI:NL:CBB:2017:367.

Meer informatie

Print dit artikel