• Nieuws

Het nieuwe ontslagrecht: het ontwerpbesluit transitievergoeding is beschikbaar

15 juli 2014
Arbeidsrecht - Ploum over Arbeid

Reeds eerder hebben we op deze website aandacht besteed aan de transitievergoeding die per 1 juli 2015 de huidige kantonrechtersformule zal gaan vervangen. In het op 25 maart 2014 geplaatste artikel is kort de mogelijkheid tot het inhouden van bepaalde kosten op de transitievergoeding besproken. Nu zeer recent een ontwerpbesluit transitievergoeding openbaar is gemaakt, zijn de voornemens over deze inhoudingen duidelijker geworden.

Om welke kosten gaat het?

Door de wetgever wordt onderscheid gemaakt in twee verschillende kostenposten die op de transitievergoeding in mindering kunnen worden gebracht, te weten:

  • Transitiekosten: kosten die zijn gemaakt in het kader van het voorkomen of ver-korten van de werkloosheid van een werknemer wiens arbeidsovereenkomst eindigt; en
  • Inzetbaarheidskosten: kosten die zijn gemaakt in verband met het bevorderen van de brede inzetbaarheid van de werknemer.

Bij transitiekosten moet worden gedacht aan een gefinancierd outplacementtraject of scholing. Het moet gaan om kosten die zijn gemaakt in verband met de begeleiding naar een andere werkplek.

Inzetbaarheidskosten zijn kosten die géén directe relatie met de werkgever hebben. Heeft de werknemer bijvoorbeeld cursussen gevolgd waar de huidige werkgever baat bij heeft gehad, dan komen deze niet in aanmerking voor aftrek. Voor wat betreft kosten die wel in aanmerking komen, kan gedacht worden aan een cursus persoonlijke ontwikkeling of een niet-werkgerelateerde (talen)cursus.

Voorwaarden

Voor het in mindering brengen van beide kostenposten op de transitievergoeding, zijn vier algemene voorwaarden geformuleerd.

1. Instemmingsvereiste
De werknemer moet vooraf schriftelijk instemmen met het aftrekken van de kosten en eventueel ook welk deel van deze kosten mag worden afgetrokken. Hierbij kunnen partijen ook een zogenaamde “ aflopende staffel” overeenkomen. Dit houdt in dat het deel van de op de transititievergoeding in mindering te brengen kosten afneemt, naarmate sprake is van meer tijdsverloop.
Dit instemmingsvereiste geldt niet als er collectieve afspraken worden gemaakt over een afvloeiingsregeling, bijvoorbeeld in de vorm van een outplacementtraject. Een separate instemming van de werknemer is dan niet nodig. Uiteraard mogen dergelijke kosten uitsluitend worden ingehouden als de werknemer daadwerkelijk gebruikt maakt van dit outplacementtraject.

2. Loonkosten zijn uitgesloten
Er mogen geen kosten die betrekking hebben op het loon van de werknemer op de transitievergoeding in mindering worden gebracht.
Hierop geldt één uitzondering. Loonkosten die worden gemaakt door het in acht nemen van een langere opzegtermijn, waarbij de werknemer gedurende de betreffende periode moet zijn vrijgesteld van werkzaamheden, mogen wel worden afgetrokken.

3. Proportionaliteit
De kosten dienen evenredig te zijn in verhouding tot het doel dat ermee wordt gediend.

4. Tijdsverloop
Enkel kosten die zijn gemaakt door de huidige werkgever over de periode waarover de transitievergoeding wordt berekend, mogen in mindering worden gebracht. Bij een tijdsverloop van meer dan vijf jaren mogen gemaakte kosten niet meer worden meegeteld.

Opvolgend werkgeverschap

Bij de berekening van de transitievergoeding wordt rekening gehouden met opvolgend werkgeverschap. Dit betekent dat voor de berekening van de duur van het dienstverband ook opvolgende arbeidsovereenkomsten bij dezelfde of opvolgende werkgevers worden meegenomen, indien er sprake was van een onderbreking van ten hoogste zes maanden.
Dit ligt anders voor de kosten die zijn gemaakt door voorgaande werkgevers; deze mogen niet worden afgetrokken van de transitievergoeding. Voorwaarde is immers dat het moet gaan om kosten die gemaakt zijn door de huidige werkgever.
Tot slot is het nog mogelijk dat in het geval van opvolgend werkgeverschap al eerder een transitievergoeding betaald is door een voorgaande werkgever. Dit bedrag mag wel in mindering worden gebracht door de huidige werkgever.

Inwerkingtreding

Dit besluit, dat op onderdelen nog wijzigingen kan ondergaan, zal per 1 juli 2015 in werking treden.

Dit artikel is geschreven door Marleen Maas.