• Nieuws

Nieuwe Europese richtlijn helpt bedrijfsgeheimen te beschermen

10 juni 2016
Arbeidsrecht

Eind mei heeft de Europese Raad de nieuwe Richtlijn Bedrijfsgeheimen aangenomen. Met deze richtlijn kunnen bedrijven hun gevoelige informatie, innovatie en knowhow beschermen, onder andere tegen misbruik door (ex-)werknemers. Wat moet u hiervan weten?

Bedrijfsgeheim

Ondernemingen hebben verschillende soorten bedrijfsgeheimen. Denk aan technologische kennis en onderzoek, klant- of leveranciergegevens, bedrijfsplannen, marktonderzoek, handelsinformatie en bedrijfsstrategieën. Om als bedrijfsgeheim in de zin van de richtlijn te worden aangemerkt, moet informatie aan de volgende drie voorwaarden voldoen:

  1. De informatie is geheim. Dit houdt in dat zij niet algemeen bekend of gemakkelijk toegankelijk is voor personen die zich gewoonlijk bezighouden met dat soort informatie;
  2. De informatie bezit handelswaarde omdat zij geheim is;
  3. De informatie is onderworpen aan geheimhouding, zoals door een geheimhoudingsbeding in de arbeidsovereenkomst.

Wat verbiedt de richtlijn?

De richtlijn staat niet toe dat iemand een bedrijfsgeheim onrechtmatig verkrijgt, gebruikt of openbaar maakt. Bij het onrechtmatig verkrijgen of gebruiken valt te denken aan iemand die zich onbevoegd toegang verschaft tot het bedrijfsgeheim, zich het bedrijfsgeheim toe-eigent of kopieert. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer een werknemer op zijn laatste werkdag gevoelige documenten downloadt en op een eigen USB-stick zet. Ook mag een bedrijfsgeheim niet worden gebruikt of geopenbaard als er een contractuele verplichting bestaat om dit niet te doen. Een voorbeeld van zo’n verplichting is een geheimhoudingsbeding in een arbeidsovereenkomst of een NDA (non-disclosure agreement).

Verder handelt een andere (rechts)persoon onrechtmatig wanneer hij had moeten weten dat hij een bedrijfsgeheim heeft verkregen via een andere persoon, die het bedrijfsgeheim op een onrechtmatige manier gebruikte of openbaar maakte. Dit speelt bijvoorbeeld in de situatie waarin een ex-werknemer geheime informatie deelt met zijn nieuwe werkgever. Deze nieuwe werkgever handelt dan ook onrechtmatig jegens de houder van het bedrijfsgeheim.

Mogelijke vorderingen

De nieuwe richtlijn maakt een aantal vorderingen mogelijk:

  • Verbod op/staking van het gebruik of openbaarmaking van het bedrijfsgeheim;
  • Verbod om inbreukmakende goederen te produceren, aan te bieden, te gebruiken of op te slaan;
  • Teruggave of vernietiging van documenten, voorwerpen en/of elektronische bestanden die het bedrijfsgeheim bevatten;
  • Het leggen van (bewijs)beslag;
  • Schadevergoeding/schadeloosstelling voor de schade die door het onrechtmatige gedrag is geleden, zoals reputatieschade of economische schade.

Ook kan in de procedure worden verzocht aan de rechter om bepaalde stukken als vertrouwelijk te behandelen. Het bedrijfsgeheim is dan niet terug te vinden in de (openbare) rechterlijke uitspraak en partijen en hun advocaten krijgen geheimhouding opgelegd die ook na de procedure van kracht blijft. Ook kan de rechter bepalen dat de toegang tot de openbare zitting wordt beperkt.

Wanneer gaan de wijzigingen in?

Nederland is al begonnen met de voorbereidingen om de richtlijn in de Nederlandse wetgeving te implementeren. De EU-lidstaten hebben 2 jaar de tijd om hun wetgeving aan de richtlijn aan te passen.

Conclusie

Kortom: de bedrijfsgeheimen van ondernemers worden beter beschermd met deze nieuwe richtlijn. Als een (ex-)werknemer zijn geheimhoudingsbeding overtreedt en aan de haal gaat met gevoelige gegevens is dat onrechtmatig en zijn er verschillende vorderingen mogelijk. Ook wanneer de (ex-)werknemer deze bedrijfsgeheimen zou doorspelen naar zijn nieuwe werkgever of de concurrent, kunnen deze bedrijven onrechtmatig handelen. Het is dus raadzaam om een geheimhoudingsbeding op te nemen in de arbeidsovereenkomst als er sprake is van bedrijfsgeheimen die beschermd moeten worden!

 

Dit artikel is geschreven door Michelle Westhoeve.

Meer informatie

Kim Prooij

M +31 6 1332 7710
E k.prooij@ploum.nl

Print dit artikel