• Nieuws

Nederlandse beleggingsondernemingen en anti-witwassen: ruimte voor verbetering

09 februari 2019
Banking & Finance - Strafrecht, economisch strafrecht en milieustrafrecht - Handhaving en sancties

Beleggingsondernemingen hebben te weinig kennis over de vereisten uit de Wet ter voorkoming van witwassen en het financieren van terrorisme (“Wwft”) en de Sanctiewet 1977 (“Sw”) om witwassen en terrorismefinanciering te voorkomen. Daardoor leven ze de vereisten voor een deugdelijke anti witwas beleid en de procedures niet even goed na. Dat stelt de toezichthouder Stichting Autoriteit Financiële Markten (“AFM”) na onderzoek in het tweede en derde kwartaal van 2018.

Volgens de AFM moeten beleggingsondernemingen voorkomen dat criminelen geld kunnen witwassen en dat personen of organisaties waarop sancties rusten, kunnen deelnemen aan de financiële markten. Dit moet worden vastgelegd in AML-beleid en -procedures, die regelmatig moeten worden geëvalueerd en getest.

Te weinig kennis over de vereisten van de Wwft

Volgens het onderzoek, waaraan 289 beleggingsondernemingen deelnamen, begrijpt een deel van de markt verschillende elementen van de vereisten van de Wwft niet. Dit houdt onder meer in:

  • Onvoldoende kennis over Wwft-begrippen – Een deel van de markt begrijpt onvoldoende wat onder belangrijke begrippen, zoals ‘cliënt’ en ‘transactie’, moet worden verstaan. Veel ondernemingen vatten deze begrippen te beperkt op. De AFM geeft in de herziene leidraad van juli 2018 hierover uitleg. Tevens wordt op de website van de AFM antwoord gegeven op veel gestelde vragen over Wwft-begrippen.
  • Onvoldoende controle en training – Ondanks dat het verplicht is, zorgt slechts de helft van de onderzochte beleggingsondernemingen voor opleidingen om medewerkers en beleidsbepalers bekend te maken met de bepalingen uit de Wwft.
  • Onvoldoende meldingen – Ondanks een stijgende lijn, melden beleggingsondernemingen nog steeds niet alle ongebruikelijke transacties bij de Financial Intelligence Unit Nederland (“FIU”).
  • Onvoldoende cliënt monitoring – Uit het onderzoek blijkt tevens dat een kwart van de beleggingsondernemingen de transacties van hun cliënten niet monitort. Een periodieke controle of cliënten voorkomen op een sanctielijst wordt maar door een kwart van onderzochte beleggingsondernemingen nageleefd, terwijl driekwart deze controle wel uitvoert bij nieuwe cliënten.
  • De gebrekkige naleving van de Wwft en de Sw is voor de AFM aanleiding om het toezicht aan te scherpen. Dit betekent onder meer dat de AFM meer onderzoek gaat verrichten. Zo wordt extra aandacht besteed aan de meldplicht bij de FIU en transactiemonitoring.

De AFM heeft recentelijk nog voor beleggingsondernemingen, beheerders van beleggingsinstellingen en brancheverenigingen een bijeenkomst georganiseerd over compliance met de Wwft en Sw. Ook zijn er op de website van de AFM voorbeelden van ongebruikelijke transacties beschreven, zodat instellingen die beter kunnen identificeren.

Hoe Ploum kan helpen

Mocht u vragen hebben over deze update of de Wwft in het algemeen, neem dan gerust contact op met een van onze specialisten.