• KYC

Om te voldoen aan de beroepsregels voor advocaten en notarissen en de eisen die opgenomen zijn in de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Wwft (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme) behoren wij onder andere de bedrijfsstructuur van onze cliënten te kennen en wordt verwacht dat wij onze cliënten en hun vertegenwoordigers identificeren en verifiëren voordat wij een relatie aangaan en onze diensten verlenen. Ook wordt verlangd dat de (nieuwe en lopende) dossiers van bestaande cliënten (blijven) voldoen aan de beroepsregels en de wet- en regelgeving.

Buiten de wettelijke verplichting vinden wij het voor een goede dienstverlening aan u ook van belang om u en uw activiteiten goed te kennen. Er gebeurde al veel op dit gebied maar Ploum heeft de vereisten nu ook vastgelegd in een formeel Know Your Client (KYC)beleid. Volgens een vastgelegd beleid en KYC-stappenplan worden nieuwe dossiers aangemaakt en de lopende dossiers doorgenomen op volledigheid.

Binnenlandse rechtspersonen kunnen wij identificeren met behulp van een uittreksel uit het handelsregister. De identiteit van een buitenlandse rechtspersoon kunnen wij vaststellen op basis van bijvoorbeeld een uittreksel uit het handelsregister van het land van herkomst of op basis van andere in het internationale verkeer gebruikelijke documenten. Van binnenlandse en buitenlandse rechtspersonen moeten wij ook de uiteindelijk belanghebbende (de zogenaamde Ultimate Beneficial Owner (UBO)) identificeren en verifiëren. De UBO is per definitie een natuurlijke persoon. Natuurlijke personen kunnen wij identificeren op basis van een geldig paspoort, een geldig rijbewijs of een geldige identiteitskaart.

De specifiek in uw situatie benodigde informatie zullen wij vóór het aangaan van de relatie opvragen. Bij het doornemen van de lopende dossiers kan het zijn dat wij nog extra informatie van u nodig hebben gekeken naar het nieuw opgestelde beleid. Mocht dit het geval zijn dan zullen wij contact met u opnemen. Daarnaast zullen wij gedurende de relatie regelmatig de informatie vernieuwen.