• Agenda

 • 23 JAN 2020

  Symposium ‘Strubbelingen met patiënten, cliënten of hun familie. Een uitwisseling van juridische en praktische mogelijkheden om daarmee om te gaan’

  Patiënten die zich agressief gedragen naar medewerkers, cliënten die andere cliënten lastig vallen, familieleden die ruzie maken over de zorgverlening. Iedere zorgaanbieder heeft helaas voorbeelden van dergelijke ervaringen. Waar trek je dan de grens? En wat kun je doen? In het symposium staan we stil bij deze vraag. Daarbij zullen juridische (on)mogelijkheden aan de orde komen en worden praktijkvoorbeelden uitgewisseld.

  Lees meer
 • 28 JAN 2020

  Ploum Academy ‘Bewijslast in het civiele recht in het algemeen’

  Stelplicht en bewijslastverdeling zijn van groot belang voor de civiele procespraktijk. Wat zijn de uitgangspunten bij de verdeling van stelplicht en bewijslast? Bestaan er uitzonderingen op dat uitgangspunt en wanneer zijn die van toepassing? Prof. dr. Bart Krans behandelt dit onderwerp aan de hand van voor de civiele procespraktijk relevante rechtspraak en casuïstiek. Uiteraard heeft u ruimschoots de gelegenheid tot het stellen van vragen.

  Lees meer
 • 20 FEB 2020

  Ploum Academy ‘Volmacht, vertegenwoordiging & lastgeving’

  Vertegenwoordiging is een onmisbaar instrument in het rechtsverkeer, dit geldt met name voor vertegenwoordiging gebaseerd op ‘volmacht’. Talloze rechtshandelingen worden verricht op basis van (uitdrukkelijk of stilzwijgend) verleende volmacht.

  Lees meer
 • 19 MAR 2020

  Ploum Academy ‘Civiel beslismodel’

  Je maakt kennis met ‘het civiel beslismodel’ en leert hoe de civiele rechter zich met behulp van dit model op zittingen voorbereidt en vonnissen schrijft. De training helpt advocaten om effectiever te procederen en beter te voorzien welke partij voor welke stellingen de bewijslast krijgt. Een praktische training met gebruik van veel casusvoorbeelden.

  Lees meer
 • 26 MAR 2020

  Ploum Academy ‘Bestuurders- & Toezichthoudersaansprakelijkheid’

  Tijdens deze cursus wordt ingegaan op de verschillende vormen van aansprakelijkheid van bestuurders van rechtspersonen (onrechtmatige daad, intern, fiscale schulden en faillissement) en aansprakelijkheid van toezichthouders van rechtspersonen (commissarissen en one tier board alsmede Raad van Toezicht bij stichtingen). Hierbij wordt ook ingegaan op wetsvoorstel bestuur en toezicht.

  Lees meer
 • 02 APR 2020

  Ploum Academy ‘Wet kwaliteitsborging voor het bouwen’

  Tijdens deze cursus wordt er een compleet en grondig overzicht gegeven van de privaatrechtelijke wijzigingen die de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen met zich brengt en de wijze waarop je je organisatie daarop kunt voorbereiden. De cursus sluit af met enkele praktische actiepunten die direct toepasbaar zijn.

  Lees meer
 • 09 APR 2020

  Ploum Academy ‘Strategisch Procederen’

  Het burgerlijk procesrecht biedt vaak meer mogelijkheden dan vaak wordt gedacht. Wist u bijvoorbeeld dat ook de eiser iemand in vrijwaring kan oproepen? En dat de rechter in beginsel verplicht is in beginsel de schade direct zelf te begroten? mr. dr. R.J.Q. Klomp gaat hier in deze cursus nader op in.

  Lees meer
 • 16 APR 2020

  Ploum Academy ‘Actualiteiten Privacyrecht’

  Tijdens de cursus komt een selectie van de meest relevante actualiteiten op het gebied van Privacyrecht aan de orde en wordt teruggekeken op bijna 2 jaar AVG. Dit betreft onder meer: relevante rechterlijke uitspraken, handhaving door de toezichthouder, relevante opinies van de (gezamelijke) toezichthouder(s); en de evaluatie van de AVG en UAVG door de wetgever.

  Lees meer
 • 26 MAY 2020

  Ploum Academy ‘Actualiteiten Arbeidsrecht’

  Tijdens deze cursus wordt er onder andere ingegaan op ervaringen met de Wet Arbeidsmarkt in Balans en ontslag van statutair directeur.

  Lees meer
 • 18 JUN 2020

  Ploum Academy ‘Toezicht & Handhaving’

  Alexandra en Jouko gaan vanuit het bestuursrecht respectievelijk het strafrecht in op de rechten en plichten die bedrijven en natuurlijke personen hebben.

  Lees meer