• Nieuws

Investeringen in zonne-energie en het voorkomen van witwassen: groeiende zorg voor gemeenten

03 september 2019
Banking & Finance - Bestuursrecht - Energierecht - Energie

Onlangs werd duidelijk dat een aantal Nederlandse gemeenten zich zorgen maakt over de herkomst van de geldstromen die in de duurzame energie sector, en dan met name bij zonne-energie projecten, om gaan.

De reikwijdte (en handhaving) van de wet- en regelgeving op het gebied van het voorkomen van witwassen en het financieren van terrorisme neemt steeds verder toe, waardoor meer en meer personen en ondernemingen moeten gaan voldoen aan de vereisten die onder meer op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en het financieren van terrorisme (Wwft) worden gesteld. Uitbreiding van de reikwijdte, draagt het risico in zich dat er gezocht wordt naar alternatieven om, onder andere,  gelden wit te wassen. Gemeenten hebben aanleiding te vermoeden dat de zonne-energie sector een mogelijk alternatief zou kunnen bieden. Dit vermoeden komt voort uit de enorme toename van zonne-energie projecten en de betrokkenheid van (buitenlandse) investeerders bij dergelijke projecten.

Gemeente screent ontwikkelaars van zonneparken

Een toenemend aantal gemeenten screent inmiddels ontwikkelaars van zonneparken op integriteit en de verwachting, zo blijkt onder meer uit een artikel dat onlangs in Het Financieele Dagblad werd gepubliceerd, is dat deze trend zich de komende tijd zal voortzetten. Gemeenten maken daarbij gebruik van hun bevoegdheden op grond van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Wet Bibob).

Het Bureau Bibob is belast met de uitvoering van de screening  en onderzoekt daarbij op verzoek van de gemeente in kwestie of er een integriteitsrisico kan bestaan bij de verlening van bijvoorbeeld een vergunning. Het integriteitsrisico zou in zo’n geval kunnen bestaan uit het misbruik maken van de vergunning, door investeerders (al dan niet bewust) de mogelijkheid te bieden gelden wit te wassen.

Screening van ontwikkelaars (en mogelijk investeerders) kan een impact hebben op zonneprojecten. Niet alleen vanwege het tijdsbeslag, en dus vertraging, dat een dergelijke screening met zich brengt, het kan er ook toe leiden dat vergunningen niet worden verleend of eventueel weer worden ingetrokken.

Investeerders moeten zich tijdig voorbereiden

Het wordt voor ontwikkelaars daarom steeds belangrijker zich voor te bereiden op een eventuele screening op grond van de Wet Bibob en daar bij de tijdsplanning en het selecteren en benaderen van eventuele investeerders rekening mee te houden. Voorbereiding kan bijvoorbeeld plaatsvinden door het op voorhand in detail in kaart brengen van (toekomstige) geldstromen en het zelf actief screenen van mogelijke investeerders.

De specialisten van Ploum kunnen u adviseren over uw rechten en plichten en kunnen u bijstaan bij het uitvoering geven aan de Wet Bibob verzoeken. Daarnaast kunnen onze specialisten u adviseren over uw verplichtingen uit hoofde van de Wwft en andere integriteitswetgeving, zowel nationaal als internationaal. Ook kunnen zij u richting geven en assisteren bij de selectie van investeerders.