• Nieuws

Inspectie SZW controleert op naleving corona-regels

12 mei 2020
Corona (COVID-19) juridische Helpdesk

Eerder schreven wij een artikel met als onderwerp: “hoe het kabinet kan bepalen dat overtreding van de anti-corona maatregelen tot boetes en dwangsommen leidt. Inmiddels zijn reeds vele boetes opgelegd; de NOS meldde op 10 mei het aantal van 8800.

Ook de Inspectie SZW houdt zich bezig met de handhaving van deze maatregelen. Men heeft daarbij vooral oog voor werkgevers. Nu de economie langzaam weer op gang komt, is er des te meer te controleren. Werknemers lopen het risico dat ze worden blootgesteld aan het corona-virus. Dat terwijl de werkgever de plicht heeft, om te zorgen dat de werknemer zijn of haar werk gezond en veilig kan doen. In dat spanningsveld opereert de ISZW. De belangrijkste verplichtingen voor werkgevers in dit verband staan beschreven in de Arbowet (in artikel 3 en artikel 5). De Arbowet is echter een kaderwet. Dat betekent dat er vaak onderliggende regels zijn die ook van belang zijn. Voor deze situatie geldt dat de regelgeving rondom “biologische agentia” van toepassing is, en die staat uitgewerkt in hoofdstuk 4 van het Arbobesluit. De Inspectie handhaaft op basis van die regels, als het gaat om blootstelling ten gevolge van de verrichte werkzaamheden.

Gaat het echter om blootstelling op grond van een algemeen besmettingsgevaar, dan zijn weer andere regels van toepassing. De werkgever moet op grond van de Arbowet een beleid voeren dat het veilig maakt voor werknemers. Dat moet worden vastgelegd in een zogenaamde RI&E. Daarin moeten de gevaren en de risicobeperkende maatregelen worden beschreven. Het corona-virus is zo’n gevaar.

De Inspectie heeft specifiek medegedeeld, dat men de komende tijd zal letten op de manier waarop werkgevers hun werknemers beschermen tegen blootstelling. De Inspectie vindt dat, gezien de ongekende gevolgen en de maatregelen die zijn getroffen, het belang van het voldoen aan de zorgplicht van de Arbowet extra groot is. Wanneer een werkgever zich onvoldoende inspant, zal handhavend worden opgetreden. Dat kan betekenen dat er boetes of andere maatregelen worden opgelegd. Voor meer informatie, zie de site van ISZW.

Heeft u vragen over uw verplichtingen in dit verband? Bel ons dan vrijblijvend, zodat we kunnen kijken wat u in uw situatie het beste kunt doen!

Meer informatie

Print dit artikel