• Nieuws

Het opleverdossier in de Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen

26 november 2019
Bouwrecht - Bouw en Vastgoed

De Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen (hierna: ‘WKB’) heeft tot doel dat de kwaliteit van bouwwerken verbeterd wordt en de positie van de opdrachtgever wordt versterkt. In de WKB wordt het zogenaamde ‘opleverdossier’ geïntroduceerd. Het opleverdossier dient voor oplevering van het werk aan de opdrachtgever te worden verstrekt. De vraag is of de aannemer contractueel van deze verplichting kan afwijken.

Tekst van de wet

De verplichting van de aannemer om voor oplevering van het werk een dossier aan de opdrachtgever te overleggen, wordt opgenomen in art. 7:757a van het Burgerlijk Wetboek (hierna: ‘BW’). De tekst van dit wetsartikel luidt als volgt:

“In geval van aanneming van een bouwwerk legt de aannemer bij de kennisgeving dat het werk klaar is om te worden opgeleverd, bedoeld in art. 758 lid 1, een dossier aan de opdrachtgever over met betrekking tot het tot stand gebrachte bouwwerk. Het dossier bevat gegevens en bescheiden die volledig inzicht geven in de nakoming van de overeenkomst door de aannemer en de te dien aanzien uitgevoerde werkzaamheden en bevat in ieder geval: a. tekeningen en berekeningen betreffende het tot stand gebrachte bouwwerk en de bijbehorende installaties, en een beschrijving van de toegepaste materialen en installaties, alsmede de gebruiksfuncties van het bouwwerk; b. gegevens en bescheiden die nodig zijn voor gebruik en onderhoud van het bouwwerk.”

Afwijking art. 7:757a BW mogelijk? Hoe kan worden afgeweken?

Art. 7:757a BW geldt voor professionele en niet-professionele opdrachtgevers (consumenten) en is van regelend recht. Dit betekent dat partijen van dit artikel kunnen afwijken. Art. 7:757a BW kan dus ook worden uitgesloten.

Hoe kan dan vervolgens van art. 7:757a BW worden afgeweken? Partijen kunnen met elkaar afspreken in hoeverre zij willen afwijken van de verplichting tot het overleggen van het opleverdossier en welke invulling zij aan deze verplichting wensen te geven. Het heeft de voorkeur om dit schriftelijk te doen.

In welke documenten kan van art. 7:757a BW worden afgeweken?

Van art. 7:757a BW kan worden afgeweken in de (koop-/)aannemingsovereenkomst, maar ook in algemene voorwaarden, zoals de UAV 2012 of de UAV-GC 2005. De UAV 2012 en UAV-GC 2005 bevatten geen bepalingen over het opleverdossier. Zonder wijziging c.q. aanvulling van de UAV 2012 of UAV-GC 2005 geldt daarom de verplichting uit art. 7:757a BW.

De opdrachtgever moet redelijkerwijs kennis kunnen nemen van de algemene voorwaarden. Dit kan worden bewerkstelligd door de algemene voorwaarden voor of op het moment van het sluiten van de overeenkomst aan de opdrachtgever ter hand te stellen.

Overgangsrecht?

Voor art. 7:757a BW heeft de wetgever niet voorzien in overgangsrecht. Dit betekent dat bij werken die worden opgeleverd na inwerkingtreding van de WKB (waarschijnlijk 1 januari 2021) een opleverdossier aan de opdrachtgever moet worden verstrekt. In (koop-/)aannemingsovereenkomsten die vanaf dit moment worden gesloten (of de algemene voorwaarden daartoe) kan van de verplichting om een opleverdossier aan de opdrachtgever te verstrekken echter al worden afgeweken.

Meer weten over hoe een afwijking of uitsluiting van art. 7:757a BW kan worden vormgegeven of over uw verplichtingen als aannemer onder de WKB? Neem dan contact op met Jacob Henriquez, partner Bouw & Vastgoed bij Ploum (j.henriquez@ploum.nl / + 31 (0) 6 1210 1368).