• Nieuws

Het nieuwe ontslagrecht: wijziging ketenregeling en aanzegtermijn

08 april 2014
Arbeidsrecht - Ploum over Arbeid

Vorige week is in dit feuilleton in het artikel ‘de hoogte van de vergoeding’ toegelicht dat in het nieuwe stelsel van ontslagvergoedingen de ‘klassieke’ ontslagvergoeding vervangen zal worden door een tweetal type vergoedingen: de transitievergoeding en de additionele billijke vergoeding. Deze week behandelen we de wijziging van de ketenregeling en de aanzegtermijn.

Het wetsvoorstel Werk en Zekerheid voert de aanzegtermijn in. Voorts wijzigt de ketenregeling.

Invoering aanzegtermijn

De aanzegtermijn is nieuw. Onder toekomstig recht dient de werkgever de werknemer met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd uiterlijk één maand vóór afloop van de arbeidsovereenkomst schriftelijk te informeren over zijn voornemen met betrekking tot de arbeidsovereenkomst: voortzetten of niet en zo ja, onder welke voorwaarden. Komt de werkgever deze verplichting niet na, dan is hij aan de werknemer een vergoeding verschuldigd gelijk aan een maandsalaris. Bij een te late melding is een vergoeding verschuldigd naar evenredigheid van de vertraging.

Deze verplichting geldt niet voor contracten die korter duren dan zes maanden en evenmin voor een arbeidsovereenkomst die eindigt op een tijdstip dat niet op een kalenderdatum is gesteld (bijvoorbeeld bij vervanging wegens ziekte of gedurende zwangerschap of voor de duur van een specifiek project).

Deze verplichting is ook niet aan de orde bij een uitzendovereenkomst waarin een uitzendbeding is opgenomen.

Invoering

Indien het wetsvoorstel wet wordt – en dat ligt nu bij de Eerste Kamer – zal de verplichte aanzegtermijn ingevoerd worden per 1 juli 2014.

Arbeidsovereenkomsten die binnen één maand na 1 juli 2014, kortom uiterlijk per 1 augustus 2014 eindigen, vallen nog niet onder de verplichting om de aanzegtermijn in acht te nemen.

Ketenregeling volgens huidig recht

Een werkgever mag in een periode van 36 maanden maximaal drie arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd sluiten. De vierde arbeidsovereenkomst kan slechts een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd zijn. Ook als de elkaar opvolgende arbeidsovereenkomsten tezamen de periode van 36 maanden overschrijden, wordt de laatste arbeidsovereenkomst automatisch omgezet in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Arbeidsovereenkomsten tellen slechts mee in de keten, indien de arbeidsovereenkomsten elkaar opvolgen binnen een periode van drie maanden.

Wijziging in de ketenregeling

In het wetsvoorstel wordt de periode waar binnen drie tijdelijke contracten overeengekomen kunnen worden, verkort van 36 maanden tot 24 maanden. De ‘doorbrekingperiode’ tussen opvolgende arbeidsovereenkomsten wordt verlengd van drie naar zes maanden.

Voor uitzendwerknemers kan deze periode waarin gewerkt wordt op basis van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd bij cao, worden opgerekt tot 5,5 jaar. Ook indien het voor functies of functiegroepen vanwege de intrinsieke aard van de bedrijfsvoering noodzakelijk is, kan bij cao de drie tijdelijke overeenkomsten tot maximaal zes worden opgerekt en de 24 maanden worden verlengd tot maximaal 48 maanden. Tenslotte blijft afwijking van de termijn van 24 maanden mogelijk bij een schriftelijke overeenkomst ten aanzien van bestuurders van een rechtspersoon.

Invoering

Indien het wetsvoorstel wet wordt, zal de nieuwe ketenregeling worden ingevoerd per 1 juli 2015.

Overgangsrecht

Het oude recht blijft van toepassing op arbeidsovereenkomsten die zijn aangegaan vóór de dag van inwerkingtreding van het wetsvoorstel. Op arbeidsovereenkomsten aangegaan op of na 1 juli 2015 wordt het nieuwe recht van toepassing.

Save the date: 12 juni 2014

Noteer 12 juni a.s. alvast in uw agenda! Wij ontvangen u graag om 14.30 uur op ons symposium waar wij samen met o.a. prof. Ruben Houweling (Grondslagen van modern arbeidsrecht) stilstaan bij de gevolgen die deze ingrijpende wetswijziging voor u heeft. Zo komt u volledig beslagen ten ijs. Schrijf u direct in! (Gesloten)

Gerelateerde artikelen

Meer informatie

Rutger Ploum

M +31 6 2269 3315
E r.ploum@ploum.nl

Print dit artikel