• Nieuws

Het nieuwe ontslagrecht: opzeggen

11 maart 2014
Arbeidsrecht - Ploum over Arbeid

Het wetsvoorstel werk en zekerheid leidt tot een ingrijpende wijziging van het arbeidsrecht. Het ontslagrecht vormt van deze wijziging een onderdeel. Ontslag is nu mogelijk via (i) opzegging, (ii) ontbinding en (iii) wederzijds goedvinden. De werkgever heeft de vrije keuze.

Opzeggen volgens huidig recht

De werkgever kan opzeggen na toestemming van het UWV. De grond voor het ontslag varieert van een bedrijfseconomische noodzaak tot langdurige ziekte of disfunctioneren. Zonder toestemming opzeggen is, behalve wegens een dringende reden, niet toegestaan. De werknemer kan in zo’n geval de opzegging met een eenvoudig briefje vernietigen en de doorbetaling van loon vorderen.  De werknemer kan deze opzegging ook aanvaarden en het bij een vordering  tot schadevergoeding laten. Is opgezegd met toestemming kan de werknemer tot 6 maanden na het einde van de arbeidsovereenkomst een procedure starten. Daarin kan de werknemer een ‘schadevergoeding’ vorderen of ‘herstel van de arbeidsovereenkomst’. Van het vonnis staat hoger beroep open en ook cassatie.

Het nieuwe opzeggen

De werkgever kan rechtsgeldig opzeggen indien de werknemer schriftelijk instemt. De werkgever hoeft geen instemming te vragen. Als de werknemer de instemming verleent eindigt de arbeidsovereenkomst. De werknemer kan gedurende 14 dagen zijn instemming intrekken. Daarmee is de opzegging ongedaan gemaakt. Weigert de werknemer de instemming of ziet de werkgever er van af om instemming te vragen dan bepaalt de ontslaggrond de verdere procedure. De werkgever heeft niet langer de vrije keuze. De procedure via het UWV is verplicht ingeval van bedrijfseconomisch ontslag en bij langdurige arbeidsongeschiktheid. In alle andere gevallen geldt de ontbindingsprocedure bij de kantonrechter.

Indien wordt opgezegd zonder instemming van de werknemer dan wel zonder toestemming van het UWV kan de werknemer alleen via een gerechtelijke procedure de opzegging vernietigen. Wordt wel met toestemming van het UWV opgezegd dan kan de werknemer een ‘billijke vergoeding’ verzoeken of herstel van de arbeidsovereenkomst.

Afwijking bij cao

De rol van het UWV bij opzegging kan via een cao worden opgedragen aan een onafhankelijke en onpartijdige commissie.

Invoering

Indien het wetsvoorstel wet wordt zal het nieuwe opzeggen ingevoerd worden per 1 juli 2015.

Overgangsrecht

Op voor 1 juli 2015 bij het UWV of de kantonrechter gestarte procedures blijft het oude recht van toepassing.