• Nieuws

Het nieuwe ontslagrecht: ontbinding

18 maart 2014
Arbeidsrecht - Ploum over Arbeid

Vorige week is in dit feuilleton in het artikel ‘het nieuwe opzeggen’ toegelicht dat ontslag nu mogelijk is via: (i) opzegging, (ii) ontbinding en (iii) wederzijds goedvinden. De werkgever heeft daarbij de vrije keuze welke mogelijkheid wordt aangewend. Deze week behandelen we de ontbinding nieuwe stijl.

Ontbinding volgens huidig recht

Zowel werkgever als werknemer kan ontbinding van de arbeidsovereenkomst vragen op grond van ‘gewichtige redenen’. Die redenen kunnen uiteenlopend van aard zijn, variërend van ‘een wijziging in de omstandigheden’, zoals reorganisatie of verschil van inzicht, tot aan een dringende reden. Het is ter beoordeling van de kantonrechter of een aangevoerde reden kwalificeert als een gewichtige reden. Als de kantonrechter ontbindt, doet hij dat op korte termijn. Daarbij wordt normaal gesproken geen rekening  gehouden met de opzegtermijn. Hoger beroep en cassatie zijn wettelijk uitgesloten.

Ontbinding nieuwe stijl

Een werkgever kan alleen nog maar ontbinding van de arbeidsovereenkomst verzoeken op grond van in de persoon gelegen redenen, zoals verwijtbaar handelen, disfunctioneren, verstoorde arbeidsrelatie, werkweigering wegens een ernstig gewetensbezwaar of regelmatige ziekte met een onaanvaardbaar gevolg voor de bedrijfsvoering. Als de kantonrechter tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst overgaat, dient hij het einde van de arbeidsovereenkomst te bepalen op een tijdstip waarop de arbeidsovereenkomst bij opzegging zou zijn geëindigd. Dit termijn kan worden verkort met de proceduretijd bij de kantonrechter, mits er in beginsel een termijn resteert van één maand. Verrekening van de proceduretijd is niet aan de orde indien de ontbinding het gevolg is van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werkgever. Tegen de uitspraak van de kantonrechter is hoger beroep en cassatie mogelijk.

Vergoeding

Onder huidig recht wordt in geval van ontbinding doorgaans een vergoeding toegekend. Onder het nieuwe recht wijzigt het systeem van ontslagvergoedingen. Om die reden zal in het feuilleton een separaat artikel aan het onderwerp “vergoeding” worden gewijd.

Invoering

Indien het wetsvoorstel wet wordt, zal de ‘ontbinding nieuwe stijl’ ingevoerd worden per 1 juli 2015.

Overgangsrecht

Indien het ontbindingsverzoek voor 1 juli 2015 bij de kantonrechter is ingediend, blijft het oude recht van toepassing.

Gerelateerde artikelen