• Nieuws

Het nieuwe ontslagrecht: het uitzendbeding

06 mei 2014
Arbeidsrecht - Ploum over Arbeid

De vorige week is in het feuilleton aandacht besteed aan de wijzigingen die de WW als gevolg van de invoering van de Wet werk en zekerheid zal ondergaan. Deze week worden de consequenties van de invoering van het wetsvoorstel voor het Uitzendbeding tegen het licht gehouden.

Het huidige uitzendbeding

Gedurende de eerste 26 weken van de uitzendovereenkomst kan de overeenkomst tussen uitzendkracht en uitzendbureau, zonder dat aan bepaalde formaliteiten dient te worden voldaan, met onmiddellijke ingang worden beëindigd zodra de inlener de opdracht aan het uitzendbureau beëindigt. De periode van 26 weken waarin het gebruik van het uitzendbeding is toegestaan, kan bij CAO onbeperkt worden verlengd.

Ook geldt voor de uitzendovereenkomst dat de ketenbepaling van artikel 6:668a BW (maximaal 3 arbeidsovereenkomsten in periode van maximaal 3 jaar) pas van toepassing wordt zodra de werknemer in een periode van meer dan 26 weken arbeid heeft verricht en kan voor dezelfde periode worden bedongen dat geen loon is verschuldigd indien geen arbeid wordt verricht. Ook in dit geval kan de periode van 26 weken bij CAO onbeperkt worden verlengd.

De nieuwe situatie

De hiervoor genoemde uitzonderingen die mogelijk zijn in geval van een arbeidsovereenkomst met een uitzendkracht, blijven na invoering van de Wet Werk en Zekerheid bestaan. De mogelijkheid om de periode van 26 weken waarbinnen van bedoelde uitzoneringen gebruik mag worden gemaakt te verlengen, wordt beperkt. In plaats van onbeperkte verlenging van deze periode bij CAO, is vanaf 1 juli 2015 toegestaan om de periode van 26 weken nog slechts te verlengen tot maximaal 78 weken. Opnieuw geldt dat verlenging, dus afwijking ten nadele van de werknemer, enkel is toegestaan indien dit in de CAO is bepaald.

Consequentie

Als gevolg van zowel de wijzigingen van de Ketenregeling van artikel 7:668a BW en de wijzigingen van het uitzendbeding in artikel 7:691 BW kunnen uitzendwerknemers na invoering van de Wet Werk en Zekerheid nog maximaal 5,5 jaar op basis van een tijdelijk contract werkzaam zijn.

Overgangsrecht

In het wetsvoorstel is beoogd om bovengenoemde wijzigingen per 1 juli 2014 in te voeren. Voor arbeidsovereenkomsten die reeds gelden op het moment van in werking treden van de wet geldt dat de oude regels van toepassing blijven tot het moment dat die arbeidsovereenkomst eindigt. Voor de CAO die reeds geldt op het moment van inwerkingtreding van de wet én waarin de oude regels toegepast werden, geldt dat de oude regels gelden voor de duur van die CAO, maar hoogstens tot 18 maanden na inwerkingtreding. Uitgaande van invoering per 1 juli 2014, zou dat dus tot 1 januari 2016 zijn. Gedurende die periode mag de CAO ook worden toegepast op nieuwe arbeidsovereenkomsten.

Save the date: 12 juni 2014

Noteer 12 juni a.s. alvast in uw agenda! Wij ontvangen u graag om 14.30 uur op ons symposium waar wij samen met o.a. prof. Ruben Houweling (Grondslagen van modern arbeidsrecht) stilstaan bij de gevolgen die deze ingrijpende wetswijziging voor u heeft. Zo komt u volledig beslagen ten ijs. Schrijf u direct in! (Gesloten)

Gerelateerde artikelen