• Nieuws

Het nieuwe ontslagrecht: de hoogte van de vergoeding

01 april 2014
Arbeidsrecht - Ploum over Arbeid

Vorige week is in dit feuilleton in het artikel ‘transitievergoeding’ toegelicht dat de ontbindingsvergoeding – en daarmee de kantonrechtersformule – verdwijnt. Deze week behandelen we de hoogte van de vergoeding.

De huidige ontslagvergoeding

De huidige ontslagvergoeding, gebaseerd op de ‘Kantonrechtersformule’, wordt berekend door het aantal gewogen dienstjaren (“A”) te vermenigvuldigen met het maandsalaris inclusief alle vaste looncomponenten (“B”). De uitkomst daarvan wordt gecorrigeerd afhankelijk van de verwijtbaarheid van de ontslagreden (“C”). AxBxC is al jaren gemeengoed.

De nieuwe situatie

In het nieuwe stelsel van ontslagvergoedingen zal de ‘klassieke’ ontslagvergoeding worden vervangen door een tweetal type vergoedingen:

  • De transitievergoeding en
  • De additionele billijke vergoeding.

De transitievergoeding

De transitievergoeding is verschuldigd bij onvrijwillige beëindiging van een dienstverband dat ten minste 24 maanden heeft geduurd, tenzij de beëindiging het gevolg is van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werknemer. De vergoeding bestaat uit een zesde maandsalaris per half dienstjaar bij een dienstverband tot tien jaar (ofwel een derde maandsalaris per dienstjaar). Vanaf een dienstverband van 10 jaar krijgt de werknemer een kwart maandsalaris (ofwel een half maandsalaris per dienstjaar). Het recht wordt door een werknemer opgebouwd.  Toekenning van de transitievergoeding vergt geen rechterlijke inmenging.

Maximum vergoeding

De transitievergoeding is gemaximeerd op € 75.000 of een jaarsalaris indien het inkomen hoger is dan dat bedrag.

Overgangsregeling voor MKB en oudere werknemers

Voor werkgevers met minder dan 25 werknemers wordt in het geval van een ontslag wegens een bedrijfseconomische reden voor de berekening van de transitievergoeding uitgegaan van de duur van het dienstverband vanaf 1 mei 2013.Werknemers die op 1 januari 2016 50 jaar en ouder zijn en tenminste 10 jaar in dienst zijn, bouwen tot 2020 een half maandsalaris per 6 maanden op (ofwel een maandsalaris per dienstjaar).

De additionele billijke vergoeding

In geval van ernstige verwijtbaar van de werkgever aan het ontslag, kan de kantonrechter naast de transitievergoeding, een billijke vergoeding toekennen, ook als de werknemer korter dan twee jaar in dienst is geweest. Bij ernstige verwijtbaarheid van de werknemer, kan de Kantonrechter de transitievergoeding weigeren of matigen. Er bestaat (nog) geen berekeningsmaatstaf voor de additionele billijke vergoeding. Die zal in de rechtspraak verder ontwikkeld moeten worden.

Afwijking bij cao

Bij cao kan worden afgeweken van de transitievergoeding indien een gelijkwaardige voorziening is opgenomen gericht op het voorkomen van werkloosheid of het bekorten van de periode van werkloosheid. Hierbij valt  te denken aan outplacement, scholing of vrijstelling van werk om te kunnen solliciteren.

Invoering

Indien het wetsvoorstel wet wordt, zullen de nieuwe types vergoedingen ingevoerd worden per 1 juli 2015.

Gerelateerde artikelen