• Nieuws

Het nieuwe ontslagrecht: afwijkingsmogelijkheden bij cao

27 mei 2014
Arbeidsrecht - Ploum over Arbeid

De afgelopen weken hebben wij de belangrijkste wijzigingen uit de Wet werk en zekerheid uitgelicht. In het wetsvoorstel zijn diverse bepalingen opgenomen waarvan bij cao kan worden afgeweken, zogenaamd driekwart dwingend recht. In dit artikel zetten wij deze afwijkingsmogelijkheden nog eens voor u op een rij.

1. Onafhankelijke en onpartijdige commissie in plaats van het UWV

Normaliter dient een werkgever toestemming te vragen aan het UWV, alvorens hij een arbeidsovereenkomst kan opzeggen wegens bedrijfseconomische redenen. Bij cao kan een onpartijdige en onafhankelijke commissie worden aangewezen, waaraan de werkgever toestemming voor een dergelijke opzegging kan vragen. In de cao dienen nadere regels te worden opgenomen over de afwijkende procedure.

2. Afwijking afspiegelingsbeginsel

Als bij cao een commissie als bedoeld onder punt 1 is ingesteld, kan bij cao worden afgeweken van het afspiegelingsbeginsel. Er kunnen dan bij cao andere regels worden gesteld voor het bepalen van de volgorde van opzegging bij het vervallen van arbeidsplaatsen.

3. Transitievergoeding niet van toepassing

Als in de toepasselijke cao een gelijkwaardige voorziening is opgenomen, welke is gericht op het voorkomen of bekorten van werkloosheid, is de transitievergoeding niet van toepassing. Er worden nadere eisen gesteld aan de vakbonden met wie een dergelijke cao kan worden afgesloten.

4. Ketenregeling

De nieuwe ketenregeling bepaalt dat een werknemer binnen een maximale periode van twee jaar drie maal achtereenvolgens werkzaam mag zijn op basis van een tijdelijke arbeidsovereenkomst met tussenpozen van ten hoogste zes maanden. Bij cao kan de keten worden verlengd tot maximaal 48 maanden, waarin maximaal zes tijdelijke arbeidsovereenkomsten mogen worden gesloten. Dit wordt mogelijk voor uitzendkrachten of als uit de cao blijkt dat de intrinsieke aard van de bedrijfsvoering dit vereist.
De keten loopt in beginsel door bij opvolgend werkgeverschap;de arbeidsovereenkomsten bij de oude werkgever tellen dan mee bij de nieuwe werkgever, hier kan bij cao van worden afgeweken ten nadele van de werknemer.
Bij cao kan worden afgeweken van de termijn van twee jaar voor arbeidsovereenkomsten die zijn aangegaan omwille de educatie van de werknemer, voor zover dat noodzakelijk is voor het afronden van de opleiding.
Tot slot kan een bedrijfstak in zijn geheel worden uitgezonderd van toepassing van de ketenregeling als dit in de cao is opgenomen en aan nadere eisen is voldaan. Voor deze functies dient de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid dan te hebben vastgesteld dat het voor die functies bestendig gebruik is en vanwege de intrinsieke aard van de bedrijfsvoering en van die functies noodzakelijk is de arbeid uitsluitend te verrichten op grond van arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd.

5. De uitzendovereenkomst

Het uitzendbeding geldt in beginsel alleen voor de eerste 26 weken van de uitzendarbeid. Bij cao kan deze termijn worden verlengd tot ten hoogste 78 weken. Ook van de loondoorbetalingsplicht kan voor maximaal 78 weken worden afgeweken. Bovendien kan bij cao worden bepaald dat de ketenregeling pas gaat lopen na 78 weken. De ketenregeling kan voor uitzendkrachten worden verlengd tot een periode van 48 maanden, waarin zes tijdelijke contracten mogen worden gesloten.

6. Uitsluiting loondoorbetalingsplicht

In beginsel zal gelden dat de werkgever een loondoorbetalingsplicht heeft als geen arbeid wordt verricht, tenzij het geheel of gedeeltelijk niet verrichten van de arbeid in redelijkheid voor rekening van de werknemer behoort te komen. Deze loondoorbetalingsplicht kan de eerste zes maanden bij schriftelijke overeenkomst (arbeidsovereenkomst of cao) worden uitgesloten. Bij cao kan de periode van zes maanden worden verlengd, mits het gaat om functies waarvan de werkzaamheden van incidentele aard zijn en geen vaste omvang hebben.

7. Aanvulling WW

De WW zal worden verkort van 38 maanden naar 24 maanden. Het wetsvoorstel biedt de mogelijkheid de WW-duur te verlengen met veertien maanden, wanneer dit met de sociale partners in een cao wordt vastgelegd. Deze cao’s kunnen algemeen verbindend worden verklaard. Deze aanvulling betreft dus een private aanvulling na de eerste 24 maanden waarin WW is verkregen.

Save the date: 12 juni 2014

Noteer 12 juni a.s. alvast in uw agenda! Wij ontvangen u graag om 14.30 uur op ons symposium waar wij samen met o.a. prof. Ruben Houweling (Grondslagen van modern arbeidsrecht) stilstaan bij de gevolgen die deze ingrijpende wetswijziging voor u heeft. Zo komt u volledig beslagen ten ijs. Schrijf u direct in! (Gesloten)

Gerelateerde artikelen