• Nieuws

Herziening Elektriciteits- en Gaswet: concept wetsvoorstel gepubliceerd

04 september 2014
Energie

De consultatie over het ontwerpwetsvoorstel voor de nieuwe Elektriciteits- en gaswet (“Egw”) is op 31 juli 2014 gestart. Het ontwerpwetsvoorstel is te raadplegen op www.internetconsultatie.nl. Het wetsvoorstel Egw is een opvolger van de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet en vormt een belangrijk onderdeel van de wetgevingsagenda ‘STROOM’. De wetgevingsagenda STROOM geeft uitvoering aan het Energierapport 2011, het Regeerakkoord Rutte II en verwerkt de uitkomsten van het energieakkoord (SER). 

STROOM

STROOM bestaat uit verschillende componenten. Eerdere onderdelen zijn onder meer de Verzamelwet STROOM en de Wet inzake nettarieven van de energie-intensieve energie.
Uit het consultatiedocument STROOM blijkt dat in dit kader ernaar is gestreefd om in het ontwerpwetsvoorstel

  1. de regelgeving duidelijker en eenduidiger te maken door (onnodige) verschillen in begrippen tussen de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet te laten verdwijnen,
  2. het wetsvoorstel Egw te stroomlijnen met andere nationale regelgeving,
  3. het wetsvoorstel Egw te stroomlijnen met de Europese regelgeving, en
  4. de energietransitie te ondersteunen en een kader te bieden voor de toekomstige, duurzame energievoorziening.

Nieuwe begrippen

In het ontwerpwetsvoorstel worden de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet samengevoegd tot één wet. Vergeleken met deze wetten, vertoont het ontwerpwetsvoorstel voornamelijk verschillen op het gebied van de inrichting en taken van het netbeheer en de tariefregulering. Verder wordt in het ontwerpwetsvoorstel een aantal nieuwe begrippen geïntroduceerd, waarmee wordt gepoogd aan te sluiten bij de Europese begrippen en definities. Zo gaat bijvoorbeeld netbeheer in het ontwerpwetsvoorstel systeembeheer heten. De betekenis blijft (ongeveer) hetzelfde. De omschrijving van het begrip aansluiting zal wel inhoudelijk worden gewijzigd. Onder de Elektriciteitswet 1998 geldt namelijk het vereiste dat er een verbinding is tussen een net en een onroerende zaak. In het ontwerpwetsvoorstel is dit vereiste komen te vervallen en wordt aansluiting gedefinieerd als “de leiding die een verbinding legt tussen een installatie en een systeem”. Andere systeemkoppelingen vallen hierdoor niet langer onder het begrip aansluiting.

Verschillen

Momenteel zijn wij de invulling van de belangrijkste elementen van het ontwerpwetsvoorstel aan het inventariseren. Over de concrete gevolgen voor de praktijk zullen wij u nog nader informeren.

Op het eerste gezicht lijken de volgende inhoudelijke wijzigingen in ieder geval van belang. Ten eerste worden de bepalingen ten aanzien van het verbod op nevenactiviteiten van een systeembeheerder verduidelijkt in het ontwerp wetsvoorstel. Uit de Memorie van Toelichting bij het ontwerpwetsvoorstel, volgt dat uitgangspunt blijft dat systeembeheerders slechts wettelijke taken verrichten en geen nevenactiviteiten kunnen hebben. In de praktijk zijn systeembeheerders onderdeel van een concern waarin ook andere rechtspersonen zitten die wel nevenactiviteiten kunnen verrichten. Dit concern wordt meestal netwerkbedrijf genoemd. In het ontwerpwetsvoorstel wordt een dergelijk concern een infrastructuurgroep genoemd. De bedrijven die deel uitmaken van dit concern worden in het ontwerpwetsvoorstel gedefinieerd als infrastructuurbedrijven. In het ontwerpwetsvoorstel worden de taken van de infrastructuurbedrijven beperkt tot taken verwant aan aanleg en onderhoud van energie-infrastructuur. Voor het infrastructuurbedrijf Gasunie is echter een ruimere omschrijving van de toegestane activiteiten opgenomen, vanwege de bijzondere rol van Gasunie bij de Nederlandse strategie voor de gasrotonde en daarmee de leveringszekerheid van gas.

Verder wordt in het concept wetsvoorstel ook de systematiek van de tariefregulering gewijzigd. Zo wordt onder meer bepaald dat voor bepaalde investeringen de kosten al tijdens de aanleg in de tarieven verwerkt worden. Tot slot heeft de Minister van Economische Zaken voorgesteld om leveranciers met maximaal 500 afnemers vrij te stellen van een drietal verplichtingen, namelijk:

  • de algemene leveringsplicht,
  • de aanleverplicht van wijzigingen van tarieven en
  • het modelcontract.

Voor nadere inhoudelijke informatie omtrent deze wijzigingen wordt verwezen naar de Memorie van Toelichting.

 Tot slot

Tot en met 8 september 2014 kunnen belangstellenden reageren op het concept wetsvoorstel. Streven is om het wetsvoorstel voor de Egw uiterlijk begin 2015 bij de Tweede Kamer in te dienen. De beoogde inwerkingtreding is op 1 januari 2016.

Voor meer informatie omtrent het ontwerpwetsvoorstel en de gevolgen van de inwerkingtreding kunt u contact opnemen met Stephan Sluijters en Jolande van Loon.