• Nieuws

Handhaving van de Wet Markt en Overheid

08 januari 2016
Mededinging

Op 14 september 2015 schreven wij al uitgebreid over de werking van de Wet Markt en Overheid in de praktijk. De ACM was destijds al van mening dat de Wet Markt en Overheid (hierna: Wet M&O) effectief is en kan worden gehandhaafd. Dat de ACM de daad bij het woord voegt, blijkt wel uit het recente besluit over de toepassing van de Wet M&O met betrekking tot de handelwijze van de gemeente Cuijk. In dit recente besluit is, net zoals in de reeds eerder besproken besluiten, de exploitatie van ligplaatsen bij een haven aan de orde. Deze keer heeft de gemeente de ligplaatsen echter gratis aangeboden.

Toepassing van de Wet M&O

Het uitgangspunt van de Wet M&O is dat overheidsorganisaties de vrijheid hebben om economische activiteiten te verrichten en daarbij mogelijk met particuliere ondernemingen concurreren, maar dat de overheid zich daarbij wel aan vier gedragsregels dient te houden. Deze gedragsregels staan in de artikelen 25i t/m 25l van de Mededingingswet. Bij het gratis aanbieden van ligplaatsen, zoals in de zaak tegen de gemeente Cuijk, worden de kosten niet doorberekend in de tarieven voor de ligplaatsen, omdat de gemeente de ligplaatsen gratis aanbiedt. De gemeente houdt zich hier niet aan de eerste gedragsregel als bedoel in artikel 25i van de Mededingingswet; het doorberekenen van tenminste de integrale kosten.

Artikel 25i van de Mededingingswet is echter alleen van toepassing wanneer sprake is van een economische activiteit (verricht door het bestuursorgaan). Hierbij is de aard van de activiteit bepalend, waarbij onder meer wordt gekeken naar het doel waarmee de activiteit wordt uitgevoerd en de regels waaraan de activiteit is onderworpen. De ACM neemt het  standpunt in dat de exploitatie van de ligplaatsen geen uitoefening is van overheidsgezag die bij of krachtens wet aan gemeenten is opgedragen. Het aanbieden van ligplaatsen kan en wordt in de praktijk ook door particulieren ondernemingen gedaan. Daarmee treedt de gemeente Cuijk, feitelijk of potentieel, in concurrentie met andere commerciële particuliere ondernemingen van ligplaatsen. Hierbij is overigens niet relevant of voorzieningen worden aangeboden bij de ligplaatsen. Naar het oordeel van de ACM verricht de gemeente Cuijk met het exploiteren van de ligplaatsen een economische activiteit. De gemeente Cuijk is hierdoor verplicht de integrale kosten door te bereken conform de het bepaalde daarover in artikel 25i van de Mededingingswet.

Advies of bijstand nodig?

De Wet M&O wordt  dus onverminderd toegepast  door de ACM. Het loont om die reden voor ondernemers om na te gaan of zij in specifieke situaties hinder ondervinden van de economische activiteiten die door (lokale) overheden op hun markt worden verricht. Ploum is graag bereid ondernemers op basis van een zelftest bij te staan bij de beoordeling of mogelijk sprake is van een overtreding van de Wet M&O door (lokale) overheden.

Meer informatie

Michel Jacobs

M +31 6 2248 1779
E m.jacobs@ploum.nl

Print dit artikel