• Nieuws

Gevolgen praktijk inwerkingtreding Wkkgz

08 januari 2016
Zorg

Op 6 oktober 2015 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (hierna: “Wkkgz”) aangenomen. De Wkkgz vervangt de Kwaliteitswet zorginstellingen (hierna: “KZi”) en de Wet klachtrecht cliënten zorgsector (hierna: “Wkcz”). Dit wetsvoorstel heeft (onder meer) gevolgen voor de klachten- en geschillenprocedures van aanbieders. Waarom? Hoe? En wat zijn de gevolgen voor de praktijk? Hieronder beantwoorden wij enkele vragen met betrekking tot de nieuwe wetgeving.

Waarom worden de Wkcz en KZi vervangen?

De Wkkgz moet de kwaliteit van de zorg en de positie van cliënten in de zorg versterken door een effectieve en laagdrempelige opvang en afhandeling van klachten.

Voor wie geldt de nieuwe wet?

De reikwijdte van deze wet is zeer ruim en geldt voor zorgaanbieders. Dit zijn instellingen die zorg (doen) verlenen, maar ook zelfstandig werkende zorgverleners.

Wat verandert er ten aanzien van de klachtenafhandeling?

De zorgaanbieder zorgt voor een effectieve en laagdrempelige opvang en afhandeling van de klachten. Hierbij moet de zorgaanbieder rekening houden met de aard van de zorg en de categorie cliënten waaraan zorg wordt verleend. Voor cliënten en vertegenwoordigers van cliënten moet deze schriftelijke procedure kenbaar en duidelijk zijn. Zo is het aan te raden dat gebruik wordt gemaakt van één afdeling, met bijvoorbeeld één e-mailadres, waar alle klagers terecht kunnen.

Een klachtenfunctionaris?

Daarnaast zorgt de zorgaanbieder voor één of meer onafhankelijke klachtenfunctionarissen. Dit zijn personen die een klager bijstaan met gratis advies, helpen met het formuleren van klachten en het onderzoeken van mogelijkheden om de klacht daadkrachtig op te lossen. Denk hierbij aan het organiseren van een open en informeel gesprek tussen de klager en de zorgverlener, eventueel geleid door de klachtenfunctionaris.

Klacht voorleggen aan de zorgaanbieder zelf?

Mocht een dergelijk gesprek met de zorgverlener geen uitkomst bieden, kan de klager zijn klacht voorleggen aan de zorgaanbieder. Vervolgens moet de zorgaanbieder binnen zes weken een schriftelijk oordeel geven over de klacht. Indien de klacht een zorgvuldiger onderzoek vereist, kan de zorgaanbieder de termijn van zes weken verlengen met nog eens vier weken. Hiervan moet de zorgaanbieder wel binnen zes weken na binnenkomst van de klacht mededeling doen aan de klager.

Wat verandert er ten aanzien van de geschillenafhandeling?

Onder de nieuwe wetgeving is de zorgaanbieder verplicht zich aan te sluiten bij een geschilleninstantie. Zo kan de klager zijn klacht in hoger beroep voorleggen aan deze instantie, wanneer de klager van mening is dat klacht onvoldoende is weggenomen. De klager kan direct een beroep op de geschilleninstantie doen, als van hem niet kan worden verwacht dat hij de klacht eerst aan de zorgaanbieder zelf voorlegt. Naast uitspraken over klachten is de geschilleninstantie ook bevoegd om schadevergoedingen toe te kennen tot maximaal EUR 25.000,–. Voor een hogere schadevergoeding kan de klager terecht bij de civiele rechter.

Zijn dit de enige veranderingen?

Nee. De Wkkgz breidt ook het informatierecht van de cliënt uit. Zo moet de cliënt in staat worden gesteld een weloverwogen keuze te maken tussen de verschillende zorgaanbieders. Dit gaat onder meer om de tarieven, de kwaliteit en de ervaringen van eerdere cliënten met die zorg. Daarnaast moeten incidenten direct gemeld worden bij de cliënt en moet er een aantekening van het incident in het dossier van de cliënt gemaakt worden. Daarnaast is de zorgaanbieder verplicht de beëindiging van de zorgrelatie te melden bij Inspectie voor de Gezondheidszorg, wanneer de cliënt de relatie heeft beëindigd als gevolg van ernstig disfunctioneren van de zorgverlener.

Vanaf wanneer is deze wetgeving van kracht?

Per 1 januari 2016 treedt de Wkkgz in werking. Zorgaanbieders krijgen echter voldoende tijd om hun systeem hierop aan te passen. Zo hebben zorgaanbieders tot 1 januari 2017 de tijd om hun klachten- en geschillenregeling in overeenstemming te brengen met de Wkkgz. Tot die tijd zou eventueel het oude systeem gehandhaafd kunnen worden.

Vragen over het gebruik van de invoering en implementatie van de Wkkgz of andere zorggerelateerde vraagstukken?

Neem contact op met Team Zorg van Ploum. Onze specialisten helpen u graag!

Meer informatie

Print dit artikel