• Nieuws

Geniet een zzp’er de bescherming van artikel 9a van de WAADI?

03 juni 2016
Arbeidsrecht - Ploum over Arbeid

Artikel 9a van de Wet Allocatie Arbeidskrachten door Intermediairs (“WAADI”) bevat een belemmeringsverbod voor diegene die arbeidskrachten ter beschikking stelt (zoals bijvoorbeeld een uitzend- of detacheringsbureau). Dit houdt in dat de ter beschikking gestelde arbeidskracht na afloop van de terbeschikkingstelling niet mag worden belemmerd om in dienst te treden bij de inlener. De enige uitzondering hierop is dat bedongen mag worden, dat de inlener een redelijke vergoeding dient te betalen aan de uitlener voor de indiensttreding van de ter beschikking gestelde arbeidskracht.

Geldt dit belemmeringsverbod ook voor een gedetacheerde werknemer, die na beëindiging van de arbeidsovereenkomst als zzp’er verder gaat?

De groep zzp’ers neemt op dit moment in omvang toe. Steeds meer werknemers besluiten om na de beëindiging van een arbeidsovereenkomst de werkzaamheden voort te zetten als zzp’er. De vraag is of deze werknemers een beroep toekomt op het belemmeringsverbod, indien zij gebonden zijn aan een concurrentie- en/of relatiebeding en als zzp’er aan de slag willen voor een onderneming waaraan zij door de (voormalig) werkgever eerst ter beschikking zijn gesteld.

Arrest van Hof Arnhem-Leeuwarden

Deze vraag was aan de orde in een geval waarover Hof Arnhem-Leeuwarden zich op 12 januari 2016 heeft uitgelaten. In dat geval was sprake van een gedetacheerde werknemer, die na de beëindiging van de arbeidsovereenkomst zijn werkzaamheden als zzp’er bij de inlener wenste voort te zetten. De werkgever wilde dit voorkomen, waarbij hij zich beriep op een in de arbeidsovereenkomst met de werknemer opgenomen concurrentie- en relatiebeding.

Hoewel het Hof van mening was dat sprake was van terbeschikkingstelling van arbeidskrachten in de zin van de WAADI, achtte het Hof niettemin het belemmeringsverbod van artikel 9a WAADI op deze situatie niet van toepassing. Het Hof oordeelde dat het belemmeringsverbod van artikel 9a WAADI uitsluitend betrekking heeft op de situatie, waarin de inlener de gedetacheerde werknemer na afloop van de beschikkingstelling in dienst zou willen nemen.

Omdat de gedetacheerde werknemer had gesteld dat hij de werkzaamheden als zzp’er wenste voort te zetten, was van een indiensttreding na afloop van de terbeschikkingstelling geen sprake. Het Hof oordeelde dat de gedetacheerde werknemer als zelfstandig ondernemer geen bescherming kan ontlenen aan het belemmeringsverbod van artikel 9a WAADI.

Conclusie

De toepasselijkheid van de WAADI betekent niet dat aan een zzp’er als zelfstandig ondernemer de bescherming van artikel 9a WAADI toekomt. Gedetacheerde werknemers, die na beëindiging van de arbeidsovereenkomst de werkzaamheden als zzp’er bij de inlener wensen voort te zetten, dienen derhalve rekening te houden met een eventueel overeengekomen concurrentie- of relatiebeding.

 

Wilt u meer weten? Kijk op ploumoverarbeid.nl.