• Nieuws

Verzekeraars riskeren boete van maximaal € 1.000.000,-

Per 1 juli jl. is het Besluit bestuurlijke boetes financiële sector gewijzigd. De maximumboete die is gesteld op overtreding van de Sanctiewet 1977 wordt verhoogd tot maar liefst € 1.000.000,-.

Verplichtingen op grond van de Sanctiewet 1977

Financiële ondernemingen, waaronder verzekeraars, zijn op grond van de Sanctiewet 1977 onder meer verplicht om informatie te verstrekken aan de AFM en/of DNB. Als de verzekeraar constateert dat de identiteit van een relatie overeenkomt met een persoon of entiteit op de Sanctielijsten moet dit ‘onverwijld’ worden gemeld. Dergelijke meldingen en gegevens van transacties met de betrokken relaties moeten tot 5 jaar nadat de Sanctieregelgeving waarin de betreffende (rechts)persoon of entiteit is genoemd niet meer van kracht is of buiten werking is gesteld.

Verhoging boete

Totnogtoe was op overtreding van de Sanctiewet een boete van maximaal € 10.000,- gesteld (de zogenaamde eerste categorie). De wetgever is echter van mening dat de hoogte van dat bedrag niet afschrikwekkend genoeg is. De wetgever meent dat een boete van de tweede categorie beter in verhouding staat tot de ernst van de overtreding. Dit betekent dat het basisbedrag wordt verhoogd naar € 500.000,- en het maximumbedrag naar € 1.000.000,- De toezichthouder heeft hierbij wel een bandbreedte voor de boeteoplegging. Zo kan het basisbedrag worden verlaagd – maar ook verhoogd – met maximaal 50% als de ernst of duur van de overtreding dat rechtvaardigt. Hetzelfde geldt voor de mate van verwijtbaarheid van de overtreder. De boete kan echter worden verdubbeld als de overtreder binnen de afgelopen 5 jaar al een boete opgelegd heeft gekregen voor eenzelfde overtreding. Tot slot kan de toezichthouder rekening houden met de draagkracht van de overtreder.

Zorg dat uw administratieve organisatie en interne controle op orde is

De wetgever heeft met de verhoging van het boetebedrag beoogd een prikkel te geven om de Sanctieregelgeving nog beter na te komen. Verzekeraars doen er goed aan om hun administratieve organisatie en interne controle nog eens goed tegen het licht te houden.